ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Köşk Meslek Yüksekokulu

Köşk İlçesi

 

İLÇEMİZİN KONUMU

            İlçemiz güneyden ve batıdan Aydın Merkez , doğudan Sultanhisar, kuzeyden Ödemiş ilçeleri ile sınır bulunmaktadır.
            İlçe merkezi, Menderes Vadisinin kuzeyinde, il merkezi de 18 Km uzaklıkta Aydın-Denizli kara yolu üzerinde kurulmuştur.
            Güneyi ova olan İlçemiz kuzeye gittikçe daha engebeli ve yüksek bir arazi yapısına dönüşmüştür.

 

İLÇE ADININ KAYNAĞI


            İl merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Köşk hakkındaki bilgilere, Menderes Nehri' ne yakın kısımlardan tepelere kadar çok geniş bir alanda yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda ulaşılmaktadır.
            Bazı taşlar ve kayalar üzerinde ortaya çıkan resim ve yazılara göre, Köşk' ün tarihi Etiler (Hitit) zamanına kadar gitmektedir. Evliya Çelebi, "Seyahatname' sinde; "Cimşid' in tahtı Köşk' te idi" diye yazmakta ve yine aynı eserde, 1653 yılındaki deprem sonucu göçtüğü için halk arasında "Göçük" dendiği ve "göçük" kelimesinin "Köşk" haline geldiği belirtilmekte ise de "Küçük Asya" kitabındaki 1530 yılının haritasında Köşk adı geçmektedir.
 

 

 

İLÇENİN KISA TARİHİ

            Araştırmalara göre birçok uygarlığın izlerini taşıyan yöre, sırasıyla Hitit (Eti) Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans dönemlerini yaşamış, daha sonra da Selçukluların ve Osmanlıların egemenliğine girmiştir.
            I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında en çetin, en acımasız olayların yaşandığı bölge, efe ve zeybeklerin üstün gayretleri ve vatanperverlikleri sayesinde 6 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Bu nedenle, 6 Eylül Köşk’ ün “Kurtuluş Günü”  olarak çeşitli törenlerle kutlanmaktadır.
            Yörenin tarihi ile ilgili ilk bilgiler, Hititlerin bırakmış oldukları höyük ve mağaradaki kalıntılar ile kralların yıllıklarından elde edilmektedir.
            M.Ö. 1200 yıllarında Friglerin, İllirya saldırılarından kaçarak, boğazlar üzerinden Anadolu’ ya gelmeleri, Büyük Menderesin yukarı platosuna yerleşip devlet kurmaları ve Hititleri yıkmalarıyla bölge Frig hâkimiyetine girdi.
            Friglerin kurdukları devlet, M.Ö. 676’ da yıkılınca, kıyı şeridi hariç olmak üzere, bölgeye Lidyalılar hâkim oldu.
            Bölge, Lidya Kralı Kresus zamanında altın çağını yaşadı, aynı kralın Pers Kralı Kuros (Kiruz) ile yaptığı savaşı kaybetmesiyle Pers (İran) hâkimiyetine girdi.
            Ancak, Perslerin sert yönetimi ve hoşgörüsüz davranışları, karışıklıklara yol açtı. M.Ö. 500 yıllarındaki karışıklıklar, yöre halkının bir kısmının Mezopotamya’ ya sürülmesi, kalanların ise köle yapılmasıyla sona erdirildi. Ancak kısa zaman sonra Büyük İskender’ in geniş fetih siyasetine dayanamayan Perslerin yenilgisiyle bölge, Makedonya İmparatorluğu’ nun hâkimiyetine girdi.
            Büyük İskender, yapacağı seferler için bölgesi üs olarak kullandığı. Makedonya İmparatorluğu’ nun yıkılıp, İskender’ in ölümüyle parçalanmasından sonra Bergama Krallığı yöreye hâkim oldu. Bergama Krallığı’ nın da sona ermesiyle bölgede Roma hâkimiyeti başladı Böylece 200 yıl süren Helenistik dönem sona erdi, Roma çağı başladı. (M.Ö.133).
            Romalıların Batı Anadolu’ ya hâkim olma süreci, M.Ö. 192’ de başlayan ve M.Ö. 70 yılında biten saldırılardır. Roma orduları Efes üzerinden Aydın topraklarına girerek Söke-Milet önünde Menderes Nehri’ ni geçtikten sonra Dalama, Yenipazar, Köşk üzerinden ilerleyerek Nazilli-Esenköy-Arpaz Kalesi önüne gelmiştir. Kısa sürede, Arpaz Alinda Alabanda, Afrodisias, Trail Priyen Milet, Nyssa (Sultanhisar) ve Magnezi gibi Aydın yöresinin önemli kentleri işgal edilmiştir.
            İdare, yöreye atanan valilerce sağlanmıştır. Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde bölgeye gönderilen Hıristiyan papazlar ile Hıristiyanlığı yayma politikaları izlemiştir. (Saint Paul Kilisesi).
            M.S. 395 yılında yöre, Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılmasıyla, Doğu Roma’ nın (Bizans) hâkimiyeti altında kalmış ve Bizans’ ın bölgedeki hâkimiyeti Selçukluların Anadolu’ daki etkili akınları başlayıncaya kadar devam etmiştir.
            11. Yüzyılda Ege kıyılarını ele geçiren Aydınoğulları, burada hâkimiyet kurdular. Bu bölgedeki hâkimiyet, Haçlılar ile Türkler arasında el değiştirmiş ise de ilk Türk Amirali Çaka Bey’ in de yardımlarıyla Anadolu Selçukluları bölgeyi tekrar fethetmiştir (1176-1177).
            Anadolu Selçuklu hâkimiyetinin zayıflamasıyla bölgede Menteşe ve Germiyan Beylikleri kurulmuştur. Germiyan Beyi Yakup Bey, Subaşısı Aydın oğlu Mehmet Bey’ i bölgeye göndermiştir. 1307’ de Birgi’ yi alan Mehmet Bey, Birgi Bey’ in kızıyla evlenerek onun askerleri ve topraklarıyla Aydınoğullarına katılmasını sağlamıştır. Oğlu Süleyman Şah’ ın da Menteş Bey’ in kızı ile evlenmesiyle Köşk ile birlikte Karacasu, Bozdoğan, Atça, Sultanhisar, Umurlu ve yöresi Aydınoğlu Mehmet Bey’ in hâkimiyetine geçmiştir.
            Tarih boyunca birçok kez el değiştiren yörede bulunan Köşk, 9 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilen, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.

 

TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLER

            İlçemizde birçok türbe bulunmaktadır. Gökkiriş Köyünün üzerindeki tepede Hacet Dede Türbesi, Sarıçam Köyü üzerinde Yaren Dede Türbesi, Karatepe Köyü nün tepesinde Aslan Baba Türbesi, Gündoğan Köyü üzerinde Dikmen Dede Türbesi, Köşk ile Karatepe Köyü arasında Aşpişen Dede Türbesi ve Sarıçam Köyü ile  Ahatlar Köyü arasında Çatma Mezarlığı Anıtı bulunmaktadır. Yavuzköy Köyündeki Şemşi Paşa Camii, bu köyden Şemşeddin Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kubbesi kiremitli, minaresi tuğladandır. Cami, 1902 yılında meydana gelen depremde hasar görmüş, minaresi yıkılmış, daha sonra tamir edilmiştir. Cami kare planlıdır.

COĞRAFİ KONUM

            Ege Bölgesinin asıl Ege Bölümü nde yer alan Köşk Aydın il merkezine 18 km. uzaklıktadır. İlçenin batısında Umurlu Kasabası, doğusunda Sultanhisar İlçesi, güneyinde Dalama Kasabası, kuzeyinde ise İzmir in Ödemiş ve Beydağ ilçeleri yer almaktadır. İlçe ayrıca Büyük Menderes çöküntü hendeğinde, Büyük Menderes in kuzeyinde konumlanmıştır. Denizden yüksekliği 65 metredir. İlçe, 91,976 km2 lik bir alana sahiptir.
            İlçenin kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan Aydın Dağları bulunur. Güneyinde Menderes Nehri ve Menteşe Dağları ile çevrili olan Köşk, Büyük Menderes çöküntü ovasında yer alır. Köşk Ovası Büyük Menderes Nehrinin son 2500 yıldan beri taşıdığı alüvyonlarla dolmuştur. Alüvyon ova içerisinde eğim azlığı nedeniyle salınarak akan Nehir, ovada çok sayıda kavis çizerek doğu-batı doğrultusunda akar.
            İlçede bulunan en önemli akarsu, ovanın yüzeyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Ege Denizi ne dökülen Büyük Menderes Nehri ve ilçenin kuzeyinden Aydın Dağlarından doğan, güneye doğru akan ve Büyük Menderes de son bulan Başçayır deresidir.
            Başçayır deresi yaz kuraklığına bağlı olarak Büyük Menderes'e ulaşamaz. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde Ethembey gölü ve Yavuzköy küçük çaplı göllerdir.

İKLİM

            Köşk ilçesinde ve çevresinde Akdeniz iklimi görülür. İlçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulmasına imkân verir. Köşk te kış mevsiminde ortalama sıcaklık 9,2 °C, yaz mevsiminde ortalama sıcaklık 26,9 °C, ilkbaharda 20,6 °C ve sonbaharda 12,9"C dir. Yüksek kesimlerde nadiren kış soğuklarına bağlı olarak kar yağışları görülmektedir. Kuzeydoğu (Poyraz) ve güneybatı (Lodos) yönlü rüzgârlar bölgeye hâkimdir. İlçedeki en sıcak ay Temmuz, en soğuk ay ise Ocak ayıdır. İlçeye yıllık 400 mm ile 700 mm arasında yağış düştüğü görülmektedir.
 
BİTKİ ÖRTÜSÜ

            İklime bağlı olarak, ilçede hâkim olan bitki örtüsü, Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan makidir. Bu bitki örtüsü 500–600 metreye kadar yaygın olarak görülür. 800 metreye kadar kızılçam, 900 metreye kadar fıstık çamı, 450 metreye kadar pırnal meşesi ve 700 metreye kadar zeytin delicesi görülür. Kekik, sarmaşık ve kendirgen gibi otsu bitkiler ilçede oldukça yaygındır. Kara ve demir yolu ile Köşke girenler tüm ova ve yamaçları kaplayan bitki örtüsü ile karşılaşırlar. Ova tabanında turunçgiller, dağlık kesimlerde zeytin, incir, ceviz, ve kestane ağaçları görülür.

TARIM VE TARIMIN İLÇE VE ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

            Verimli Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş olan ülkemizin ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Buna bağlı olarak, yine bu verimli topraklarda konumlanmış olan Köşk İlçesinde iklimin elverişliliği sayesinde çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve bu ürünler gerek iç pazarlarda gerekse dış pazarlarda yer alarak hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine oldukça büyük katkıda bulunmaktadır.
            Akdeniz ikliminin ilçede hâkim olması, ilçe topraklarının oldukça verimli olması ve elde edilen ürünlerin kaliteli olması gibi nedenlerle ilçede yaşayan halk tarım faaliyetlerine büyük önem vermektedir. bu nedenle, tarım, ilçenin kalkınmasında, ilçe ekonomisinde ve sanayisinde oldukça önemli bir yer kaplamaktadır.     
            İlçenin coğrafi konumu, tarım faaliyetleri açısından ilçeye büyük katkı sağlamaktadır. Büyük Menderes Nehri, sulama kanalları ve yer altı suyunun zenginliği tarımda çeşitliliği arttırmıştır. Köşk Yavuzköy e yakın alanlarda yapılan sondaj çalışmalarında 980 m. ile 1300 m. arasında dört adet jeotermal kuyu açılmıştır. Buradan elde edilen sıcak su, elektrik enerjisi üretmede kullanılmakta olup ayrıca tarımsal amaçlı kullanılması da planlanmaktadır.
            İlçe merkezi ve ova köylerinde narenciye, pamuk, mısır; yüksek arazi yapısı olan köylerde önemli miktarda zeytin, incir, kestane, ceviz, elma vs. üretilmektedir. Ayrıca önem sırasına göre karpuz, erik, şeftali, buğday, arpa gibi ürünler de yetiştirilmektedir.

 

SOSYAL YAŞAM VE ETKİNLİKLER

            Teknolojinin hızla geliştiği ve her yerin beton binalarla kaplanıp yeşilin git gide kaybolduğu kentlerin aksine 1 belediyesi ve 24 köyü bulunan Köşk te doğal yaşama uygun yaşam tarzı günümüzde de devam etmektedir.
            İlçeye köylerden ve diğer illerden göç olması nedeniyle, ilçede Anadolu tipi kırsal yaşantı göze çarpmaktadır. Çevreden gelenlerin buradaki sosyal yaşamı benimsemeleri, düğün ve benzeri törenler insanların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamaktadır.
            İlçe merkezinde evler toplu olarak bulunmakta, dağ köylerinde ise arazi yapısına bağlı olarak kısmen dağınık yerleşmeler görülmektedir.
            İlçede iki tip konut mevcuttur. Eski tip konutlarda malzeme olarak kerpiç ve çamur harcı kullanılmıştır. Evlerin dış yüzeyleri ve iç kısımları 4 cm. kalınlıkta samanlı çamur ile sıvanmıştır. Genellikle eski tip kiremitle örtülmüş çatılarda yağmur olukları bulunmamaktadır. Pencereler genelde güneye ve doğuya bakmaktadır. Bunun amacı, gün ışığın daha fazla yararlanmaktır. Eski tip konutların yanında hayvanların barındığı ve samanların bulunduğu damlar bulunur.
            Yeni tip konutlar ise 3-4 katlı betonarme binalardan oluşmaktadır. Binaların yapı malzemesi çimento, çakıl, kum, demir, kireç ve tuğladır. Köşk ün çevresinde tuğla ve kiremit fabrikalarının bulunması ve ziraatle uğraşan halkın gelirinin artması, 3-4 katlı modern binaların yapımına sebeb olmuştur. Yeni tip tonutlarda demirin çok kullanılması ve direk sisteminin kullanılması binalarda depreme karşı dayanıklılığı sağlamaktadır. Bu da birinci derecede deprem bölgesi içinde yer alan Köşk ve çevresinde yaşayan halkın güveliği açısından oldukça önemlidir.
            Yeni tip konutların daire planları değişiktir. Genellikle yeni tip konutlarda balkon bulunmaktadır. Köşk te yılın büyük bir kısmının sıcak ve güneşli geçmesinden dolayı yeni tip konutlarda güneş enerjisinden yararlanılan ısıtma sistemleri mevcuttur.
            Köşk İlçesinin içme suyu ilçe için yeterli seviyededir. İlçenin su ihtiyacı, çevresinde bulunan 4 adet derinkuyu pompası ve 23 km. uzaklıktan getirilen kaynak suyu ile karşılanmaktadır.

Sosyal Etkinlikler

            İlçede bulunan İlköğretim, Orta Öğretim ve Halk Eğitim Merkezi nin dönem sonlarında açtıkları resim, el işi gibi çeşitli sergiler, tiyatro gösterileri, şiir, müzik eğlence programları sosyal hayata canlılık katmaktadır.
                   Gençlerdeki kültürel yozlaşmayı önlemek ve Efe Kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2003 yılında kurulan "Köşk Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneği" nin sergilediği halk oyunları ve tiyatro gösterilerinden örnek.
            İlçede cumartesi günleri kurulan Köşk pazarı, çevre ilçe ve köylerin alışveriş yaptığı canlı bir merkez durumundadır. Pazar, sabahın erken saatlerinde kurulup akşam geç saatlere kadar hizmet vermektedir. Pazara gelen vatandaşlar, hem alışverişlerini yapmakta hem de eş dost ziyaretlerini yapmaktadır. Pazarın bu canlı durumu çevre köylerde Köşk pazarı anlamına gelen "Köşkgün" kelimesi ile ağızdan ağza söylenegelmiştir.
                  Ayrıca, tüm dini ve milli bayramlar yurt genelinde coşkuyla kutlandığı gibi, bu tür bayramlar, Köşk ün Kurtuluş Günü olan 6 Eylül, nevruz ve Hıdrellez kutlamaları tüm ilçede çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanmakta, bu tür özel günlerde ilçe halkı bir araya gelerek coşkulu anları birlikte paylaşmaktadır.

Deve Güreşleri

            Tıpkı el sanatları ile gelenek ve göreneklerin, yöreye özgü kültürel öğelerin nesilden nesile geçip, günümüze kadar ulaştığı gibi deve güreşleri de yörede bu güne kadar korunarak yaşatılmış, geçmişten gelen bir mirastır. Bu miras, bugün de ilk günkü coşkusuyla düzenlenmekte, hem yöre halkından hem de güreşleri izlemek için çevre illerden ilçeye gelenler tarafından oldukça büyük ilgi görmektedir.
            Köşk te ve Aydın ın diğer ilçelerinde yapılan bu geleneksel halk eğlencesinin amacı, daha çok toplumsal bir dayanışma ve kültürel etkileşimdir. İlk olarak 210 yıl kadar önce organize edilmiş ve düzenlenmiştir. Deve güreşleri, tek hörgüçlü dişi yoz develer ile "buhur" adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin eşleşmesinden meydana gelen ve "tülü" adı verilen erkek develer arasında yapılır. Yaz ve sonbahar aylarında buğday, arpa, yulaf ve burçak gibi kuvvetli besinlerle beslenen tülüler kış aylarına doğru "kızışmaya" başlar. Güreşler genellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında düzenlenir.
            Güreşecek develer ayak, orta, başaltı ve baş kategorilerinde düzenlenir. Her deve, kendi sınıfındaki tülü ile güreşir. Sağdan güreşenlere "sağcı", soldan güreşenlere "solcu", ayak oyunları yaparak rakiplerinin ayağına çelme atarak oturan develere "çengelci", rakiplerinin başını göğsünün altına alıp oturan deveye "bağcı", rakibini yenmek ve kaçırmak için yan yana gelip ittiren ve başı ile ayaklarını yoklayan develere "tekçi" denmektedir. Güreş esnasında rakibini yıkan, kaçırtan, bağırtan deve galip ilan edilir. Berabere kalan develere "muşaf kaldılar" denilir. Galip gelen develer dört ayağını bir araya getirerek böbürlenme şeklinde sevincini belirtirken mağlup develerde suskunluk ve mahcubiyet görülür. Galip develer paralar, halılar ile ödüllendirilir. Sarı Zeybek, Kara Cennet, Yarım Dünya ve Yörük ün Kara Daylak yöredeki ünlü develerden bazılarıdır.

Yerel Ağız ve Şive

            Yöredeki konuşma dili standart dil kullanımından kısmen farklılık göstermektedir. Özellikle köylerde konuşurken, yörenin kendine özgü şive farkını görmek mümkündür. Örneğin, yöre halkı konuşurken "r" yi yutar, "k" ler "g" ye dönüşür. Ayrıca, çoğu kelime biçim değişikliğine uğrar.

            Yörede Kullanılan Bazı Kelimelerin ve Deyişlerin Anlamları:
            Aş: Yemek
            Babıç:Ayakkabı
            Fıydırmak:fırlatıp atmak
            İşlik:gömlek
            Nahasın bakem:Nasılsın iyi misin?

 

KÖŞK’ TE SAĞLIK HİZMETLERİ

            İlçede gelişmiş bir sağlık sistemi sunulduğundan, ilçe halkı sağlık hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmektedir.  Köşk Sağlık Grup Başkanlığı olarak 5 sağlık ocağı ve A Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu mevcuttur. Köşk Merkez Sağlık Ocağı, Başçayır Sağlık Ocağı, Çiftlik Sağlık Ocağı kendi binalarında, Koçak ve Beyköy Sağlık Ocakları Köy Tüzel Kişiliğine ait binalarda hizmet vermektedir. Ayrıca Köşk Merkez Sağlık Ocağına bağlı Yavuzköy ve Baklaköy Sağlık evleri Sağlık evleri, Başçayır Sağlık Ocağına bağlı Ilıdağ, Menteşeler, Kıran Sağlık Evleri, Koçak Sağlık Ocağına bağlı, Akçaköy ve Eğrikavak Sağlık Evleri mevcuttur.
            Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Sağlık Ocağı Tabiplikleri ve 112 Acil Yardım İstasyonunda; 11 hekim, 1 Dişhekimi, 5 Hemşire, 11 Ebe, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Laboratuar Teknisyeni, 4 Sağlık Memuru, 2 Memur, 2 Şoför, 5 Acil Tıp Teknisyeni, 2 Hizmetli olmak üzere toplam 41 kişilik kadro ile hizmet vermektedir.
            Sağlık Grup Başkanlığımızdaki sağlık kuruluşları; poliklinik hizmetleri olarak, bebek ve okul aşıları, aile planlaması, çevre sağlığı çalışmaları, yeşilkart sekretarya işlemleri, laboratuar hizmetleri olarak, hemogram, AKS, kolesterol, kan grubu, gebelik testi, Hbs Ag., bazı böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, gebelerde glikoz tarama testi gibi hizmetler vermektedir.
            Köşk 112 Acil Yardım Hizmetleri İstasyonu tam donanımlı ambulans ve deneyimli personelleri ile Köşk, Sultanhisar, Yenipazar İlçeleri, Dalama ve Umurlu Beldelerine bağlı yerleşim birimlerinde 24 saat hizmet vermektedir.


KÖŞK’ TE EĞİTİM

            Eğitim ve öğretim durumu bakımından Köşk ve çevresinde okuma yazma oranı yüksektir. İlçenin kara ve demiryolu ile Aydın ve Nazilli’ ye bağlı olması öğrencilere ulaşımda kolaylık sağlamaktadır.
            İlçede eğitim-öğretim, Cumhuriyet dönemi öncesine kadar gider, Cumhuriyet döneminde ilkokul 1924 yılında açılarak eğitim öğretime başlanmıştır.
            Bugün ilçe merkezinde; Çok Programlı Lise bünyesinde Genel Lise ve Muhasebe Bölümü, Adnan Menderes İlköğretim Okulu, 100. Yıl Atatürk İlköğretim Okulu ve Altı eylül İlköğretim Okulu eğitim ve öğretim tanımaktadır.


KÖŞK MUTFAĞI

            Türk mutfağı, tabiat ananın verdiği yiyecek bolluğu nedeniyle, dünyanın en zengin, çeşidi bol ve lezzetli mutfakları arasındadır. Tabiat ile insanların iç içe olduğu Aydın ve çevresinin, yemekleri ile buna katkısı büyüktür.
                      Yöre mutfağı yemek çeşitleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri ile ülkemizin hatta dünyanın sayılı mutfakları arasında yer almaktadır.
                      Halkın büyük bir bölümü, zeytinyağı tüketmekte ve çoğu yemeklerini zeytinyağı ile pişirmektedir. Bazı medeniyetler birçok sebze yemeğini, tereyağı ve zeytinyağını yörede tanımışlardır. Özellikle dağ köylerinde yörükler arasında ekmek, sac üzerinde özel yöntemlerle hazırlanarak pişirilir. Kırsal kesimde daha çok yöre halkının kendi hazırladığı yiyeceklerden oluşan yemekler görülür. Kentlerde ilk yemek olarak içilen çorba, köylerde sabah kahvaltısının yerini tutar.

            Yörenin Kendine Özgü Yemekleri Şunlardır:

            Çorbalar: Tarhana Çorbası, kulak çorbası.

            Yemekler: Acılı güveç, kapama, patlıcan biber kızartma, zeytinyağlı kırlı kızartma, zeytinyağlı taze ve kuru börülce, patlıcan kavurma, sarmaşık kavurma, yaprak sarma, etli nohut yahnisi, nohutlu kereviz, etli enginar, arap saçı, kedirgen, ciğer sote, imam bayıldı, bütün et,  tandır kebap, yuvarlama (sıkma), paşa böreği, puf böreği, ısırgan otlu saç böreği, cilav (ayran böreği), yaprak sarması, ekmek dolması, ev makarnası, etli enginar yemeği, pancar kavurması,

            Salata ve Turşular: Patlıcan - Biber taratorlu turşu, ağartmalı turşu, patlıcan-biber közlemesi, börülce taratoru, turp otu salatası, çingene pilavı, kese yoğurdu.

            Tatlılar: Helva, irmik helvası, zerde, muhallebi, sütlaç, aşure, lokma, pelvize, tahinli kabak tatlısı, yemiş(incir) tatlısı, zeytinyağlı ev kurabiyesi.

Yöre, şifalı otlar bakımından da oldukça zengindir. Yöredeki şifalı otlar ve iyi geldikleri rahatsızlıklar şöyledir. Kekik suyu (soğuk algınlığı, karın ağrısı, mide bağırsak rahatsızlığı), mercanköşk (karın ağrısı, tatlılara koku vermek için), ayva yaprağı, papatya, ısırgan otu, nane-limon, ıhlamur, adaçayı (soğuk algınlığı, boğaz ağrısı), yılanbıçağı tohumu (mayasıl), kirimsek kökü (kadın hastalıkları)

 

T.C. KÖŞK KAYMAKAMLIĞI İNTERNET SİTESİNDEN DERLENMİŞTİR.

Kaynak: http://www.kosk.gov.tr/default_B0.aspx?content=179