ÖĞRENCİ Yönergeler Adü Didim MYO Öğrenci Staj Yönergesi

Adü Didim MYO Öğrenci Staj Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ
 
Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge ;
a)     Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesi, (Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrası)
b)     Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 28. maddesi ve (Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 14 üncü maddesinin 8 inci fıkrası)
c)     Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Amaç
Madde 2- Bu Yönergenin amacı, öğrencilere programları ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırmak, bilimsel teknolojik gelişmeleri tanıma olanağı sağlamak amacıyla yapılacak stajın yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin stajlarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede adı geçen ;
Üniversite
:
Adnan Menderes Üniversitesini,
Yüksekokul
:
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunu,
Yönetim Kurulu
:
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
Müdür
:
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
Staj Yeri
:
Öğrencinin staj yaptığı yurt içi ve yurt dışı kurum ve işletmeyi,
Üniversite Staj ve
Eğitim Uygulama Kurulu
:
Adnan Menderes Üniversitesinde dayanak (c) deki yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,
Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Eğitici Personel
:
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından, dayanak (c) deki yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,
Eğitici Personel
:
Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin is yerindeki eğitiminden sorumlu mesleki eğitim yöntem ve tekniklerinin bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliliğine sahip kişiyi,
Usta Öğretici
:
Gerekli görüldüğü hallerde program koordinatörü tarafından belirlenen ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş usta öğretici belgesine sahip kişiyi,
Staj Koordinatörü
:
Yüksekokul Müdürü tarafından seçilir, her programın staj koordinatörü programına ait staj çalışmalarından sorumludur.
Denetçi Öğretim Elemanı
:
Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, eşgüdümü, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek derslerinde yetişmiş müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,
Okul-Sanayi Koordinatörü
:
Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını düzenlemekle görevli Didim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısını,
 
 
ifade eder.
Staj Süresi
Madde 5- (Değişiklik 16.05.2007 tarih ve 10 sayılı Üniv.Sen.) Staj süresi 60 iş günüdür (480 saat).
Didim Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu
Madde 6- Didim Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, öğrencilerin staj ve eğitim uygulama çalışmalarını düzenlemek ve değerlendirmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörünün başkanlığında, Didim Meslek Yüksekokulunun bölüm başkanları ve program koordinatörlerinden oluşturulur.
Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, gerekli program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul, yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.
Didim Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri
Madde 7- Didim Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır ;
a)     Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,
b)     Stajda uygulanacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılı hale gelmesinin organize etmek,
c)     Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
d)     Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
e)     Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,
f)       Staj çalışmalarını denetlemek,
g)     Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.
 
Staj Tarihleri ve Yerleri
Madde 8- Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri Staj komisyonunca belirlenir. Stajlar, Okul-Sanayi koordinatörlüğünün yönetim ve sorumluluğunda mesleklerinin uygulandığı yurt içi veya yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapar. Staj başlamasına en az iki hafta kala staj yerleri duyurulur. Ancak staj komisyonu aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmak koşuluyla öğrencilerin kendi bulduğu iş yerlerinde de staj yapmasına izin verebilir ;
                Staj yeri aşağıdaki özellikleri taşımak zorundadır :
·       Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerinde,
·       Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda,
·       Yurt içinde ve yurt dışında ilgili meslek örgütlerine kayıtlı ve Didim Meslek Yüksekokulu programlarına uygun uzman kişilerin çalıştırıldığı bürolarda, atölyelerde, işletmelerde,
·       Kadrosunda Didim Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda,
·       Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici işletme veya işletme belgesine sahip 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde;
·       Staj komisyonunun uygun göreceği diğer işletmelerde gerçekleştirilir.
                Staj komisyonunun belirlediği yerlerden olmak ve yukarıdaki özelliklerden birine sahip bulunmak koşulu ile öğrencinin hangi iş yerinde staj yapacağına staj komisyonu adına Staj Koordinatörü karar verebilir. Staj Koordinatör’ünün olurunu almadan öğrenci staj yerini belirleyemez ve staj yerini değiştiremez. Olur almadan yapılan staj başarısız sayılır.
Staj belgeleri şunlardır :
Staj Yeri Uygunluk Formu : Öğrencinin staj yapacağı işyerinin Staj Koordinatörünce uygun olduğunu bildiren belgedir. Öğrenci staj yapacağı işyerinin uygun olup olmadığını onaylatmak üzere bu formun da içinde bulunduğu staj dosyası ile Staj Koordinatörüne başvurur. Staj yeri staj koordinatörünce uygun görüldüğünde form onaylanarak Staj Koordinatörü tarafından staj bitimine kadar saklanır. Staj yeri uygunluk formu örneği bu yönerge ekinde verilmiştir.
Staj Öneri Yazısı : Staj yeri, staj koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce veya Meslek Yüksekokulunun görevlendireceği staj koordinatörü tarafından öğrencinin staj işyerine staj önerisi için yazılan yazıdır. Bu yazı iki örnek olarak düzenlenir ve bir örneği öğrenci aracılığıyla veya posta yoluyla staj yeri yetkilisine gönderilir. Bir örneği staj bitimine kadar saklanır. Staj öneri yazısı bu yönerge ekinde verilmiştir.
Staj Değerlendirme Formu : İşyeri yetkilisinin, Staj Denetçisinin ve Staj Koordinatörünün değerlendirmelerini içeren belge olup, üç bölümden oluşur. Birinci bölüm; işyeri yetkilisinin, ikinci bölüm; staj denetçisinin, Üçüncü bölüm ise öğrencinin stajında başarılı olup olmadığını gösteren kısım olup, staj koordinatörü tarafından doldurulur. Staj değerlendirme formu örneği bu yönerge ekinde verilmiştir.
Staj ve Eğitim Uygulamasında Devam Zorunluluğu
Madde 9- (Değişiklik 16.05.2007 tarih ve 10 sayılı Üniv.Sen.) Staja devam zorunludur ve stajın II. yarıyıl sonunda yapılması uygundur. Geçerli özürler nedeniyle devam edilemeyen günler, telafi edilmek koşuluyla staj süresinin %10’unu geçemez.*
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar
Madde 10- Öğrenci staj yaptığı kurumun düzenine ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenci staj yaptığı kurumda eğitici personelin ya da usta öğreticinin bilgisi dahilinde staja ilişkin olarak verilen görevleri zamanında ve istenilen şekilde yapmakla yükümlüdür. Ayrıca staj çalışmalarını yürüttüğü kurumun alet- malzeme- cihaz ve her türlü araç gerecini özenle kullanmak zorundadır. Aksi halde doğacak zararlardan kendisi sorumludur.
Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 11- Gerek görüldüğünde öğrencinin staj çalışmaları ve staj yerinin nitelikleri Yüksekokul Müdürlüğünce doğrudan, yazışma yoluyla ya da denetçi öğretim elemanı aracılığıyla veya benzer yöntemlerle denetlenebilir.
Madde 12- Staj çalışmasının bitiminden sonra staj formu iş yeri tarafından doldurulup imzalanarak GİZLİDİR kaydıyla taahhütlü olarak posta ile ya da bir zarfa konularak ağzı kapatılıp, mühürlenerek stajyer öğrenci aracılığıyla staj bitiminden sonra Didim Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümüne ulaştırılır. Gerekli gördüğü hallerde program koordinatörü kendisinin başkanlığında, en çok üç öğretim elemanından oluşan bir kurul ile bu incelemeyi yapar. İncelemenin sonucu Staj ve Eğitim Komisyonuna sunulur.
Stajlar, bu kurul tarafından en geç staj dönemini izleyen bir ay içinde değerlendirilir.
Öğrencilerin staj çalışmaları, program koordinatörü tarafından incelenir. İşyeri yetkilisi stajını tamamlayan öğrencinin staj sırasındaki bilgi ve beceri düzeyini, gözlem ve görüşlerini içeren ADU Didim MYO Staj Değerlendirme Formundaki kriterleri dikkate alarak Staj Değerlendirme Formu’nun birinci bölümünde kendilerine ayrılan kısımda “aldığı puan” hanesine 100 (yüz) üzerinden uygun gördüğü notun %50 ağırlıklı notunu hesaplayıp yazarak formun ilgili bölümünü imzalayıp kaşeleyerek GİZLİDİR kaydıyla taahhütlü olarak posta ile veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Staj Koordinatörlüğü’ne gönderir. Staj denetçisi, staj denetlemesi sonucunu değerlendirme formunun ikinci bölümünde kendisine ayrılan haneye puan yazarak ve %50 ağırlıklı notunu hesaplayarak ilgili bölümünü imzalar ve formu staj koordinatörüne teslim eder. Staj koordinatörü staj denetçisinden aldığı Staj değerlendirme formunun birinci bölümündeki İşyeri yetkilisi ile staj denetçisi tarafından verilen notun %50’sinden oluşan Ağırlıklı Puanları toplayarak formun üçüncü bölümündeki Öğrencinin staj başarı notu hanesine yazar, sonucu BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak belirler ve kendisine ait kısmı imzalar. Öğrencinin stajda başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak belirtir. Başarısızlık durumunda staj yinelenir. Değerlendirme sonuçları 3 örnek halinde staj sonuç formuna işlenir. Bu formlarda Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu başkanı ve tüm üyelerin imzaları bulunur. Örneklerden biri ilgili staj program koordinatöründe kalır. Diğerleri staj komisyonu tarafından Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlüğe gönderilen orijinal örnek Öğrenci işleri Bürosunda saklanır; diğer örnek ilan edilir. Staj belgeleri iki yıl saklanır.
 
 
                Yürürlük
                Madde 13- Bu Yönerge, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve kayıt yaptırmış tüm öğrencileri kapsar.
                Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.
 
 
* Belgelemek koşuluyla Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 13. maddesinde belirtilen gerekçeler nedeniyle staj 4. yarıyıl sonunda yapılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
 
ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI
 
ADI SOYADI
 
NUMARASI
 
SINIFI
 
ÖĞRETİM YILI
 
STAJ YAPTIĞI YER
 
STAJ DANIŞMANI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU
 
Didim Yerleşkesi Fevzi Paşa Mahallesi DİDİM
Telefon: +90 256 8462588-8462589 Fax: +90 256 8462590
 

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
Didim Yerleşkesi Fevzi Paşa Mahallesi Didim
Tel: 0-256-8462588-8462589 Fax: 0-256-8462590
 
 
Sayı         :                                                                                                                                            …./…./20..…
Konu       :
 
                                                               …………………………….
                                                               …………………………….
                                                              …………………………….
                                                                                              …………………………….
 
 
 
                Yüksekokulumuzun …... sınıfı …………………………………... bölümü ……………. numaralı öğrencisi ……………………………………………… …./…./20.…-…./…./20.… tarihleri arasında yapmak zorunda olduğu 60 gün süreli İşyeri Stajı’nı işyerinizde yapmak istemektedir.
 
                Öğrencimizin stajını işyerinizde yapmasını uygun görmeniz halinde staj bitiminde “Staj Değerlendirme Formu”nu imzalayarak GİZLİDİR kaydıyla taahhütlü olarak posta ile veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Yüksekokul Müdürlüğü’ne göndermenizi rica ederim.
 
 
 
 
Yüksekokul Müdürü
 
 
 
 
 
EK: Staj Değerlendirme Formu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fotoğraf
Didim Meslek Yüksekokulu

 

STAJ YERİ UYGUNLUK FORMU
(Öğrenci Tarafından Doldurulacak)
 …./…./20...
                                                                                                                                                                            
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
……………………………………………………….Bölümü Staj Koordinatörlüğü’ne
DİDİM
 
İŞYERİ STAJ’ımı uygun görülmesi halinde aşağıdaki işyerinde yapmama müsaadelerinizi arz ederim.
                                                                                                                                                            
Öğrencinin İmzası
 
 
ÖĞRENCİNİN
 
Adı Soyadı
Numarası
Sınıfı
Adresi
 
 
:……………………………………………………………………
:……………………………………………………………………
:……………………………………………………………………
:……………………………………………………………………
 
Önceki yıllarda çalıştığım işyerlerinin adı ve adresi
 
Adı
Adresi
1. ………………………….............................………………..
2. ……………………….............................………………..
3. ……………………….............................………………..
4. ……………………….............................………………..
…………………………….............................………………................
…………………………….............................………………................
…………………………….............................………………................
…………………………….............................………………................
İŞYERİ STAJ’ımı yapmak istediğim işyerinin:
 
Adı ve Unvanı                                        :……………………………………………………………….
Niteliği                                                     :……………………………………………………………….
Adresi                                                     :……………………………………………………………….
Telefonu                                                 :……………………………………………………………….
 
 
Öğrencinin yukarıdaki işyerinde STAJ’ının yapması uygundur.
…./…./20.…
Staj Koordinatörü
Adı-Soyadı
İmza
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fotoğraf
 

 


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
…./…./20.…-…./…./20…
 
 
ADI SOYADI                                          :…………………………………………………
SINIFI                                                    :…………………………………………………
NUMARASI                                            :…………………………………………………
STAJ TARİHİ                                         :…………………………………………………
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
(İŞYERİ YETKİLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
 
                Sayın işyeri yetkilisi,
                Kurumunuzda 60 takvim günü çalışarak stajını tamamlayan öğrencimizin bilgi ve beceri düzeyini, gözlem ve görüşlerinizi ekteki değerlendirme formundaki kriterleri dikkate alarak aşağıdaki tabloda size ayrılan bölümde “Aldığı Puan” hanesine 100 (yüz) üzerinden uygun gördüğünüz notu rakam ve yazı ile yazarak, kaşenizi vurup imzalayınız. Daha sonra bu formu GİZLİDİR kaydıyla taahhütlü olarak posta ile veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Staj Koordinatörüne gönderiniz.
 
 
ALDIĞI PUAN
AĞIRLIK
 
AĞIRLIKLI
PUAN
İŞYERİ YETKİLİSİ
ADI SOYADI
KAŞE-İMZA
RAKAMLA
YAZIYLA
İŞYERİ YETKİLİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ
 
 
%50
 
…./…./20…
 
İKİNCİ BÖLÜM
(STAJ DENETÇİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
 
 
ALDIĞI PUAN
AĞIRLIK
AĞIRLIKLI
 PUAN
İŞYERİ YETKİLİSİ
ADI SOYADI
KAŞE-İMZA
RAKAMLA
YAZIYLA
İŞYERİ YETKİLİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ
 
 
%50
 
…./…./20…
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(STAJ KOORDİNATÖRÜ TARAFINDAN DOLDURULACAK)
 
ÖĞRENCİNİN STAJ BAŞARI DURUMU
SONUÇ
(ÖĞRENCİNİN BŞARI NOTU)
BAŞARILI/BAŞARISIZ
 
 
 
 
 
 
 
…./…./20…
Staj Koordinatörü
Adı Soyadı
İmza
 
*Staj 60 takvim günü olup, başarı için en az 60 puan gereklidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencinin Adı, Soyadı:
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu
Staj Değerlendirme Formu
PUANLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 
1 Puan - Yetersiz
 
2 Puan - Standarda uygun değil
 
Çalıştığı Bölüm: 
3 Puan - Standart
60 standart
4 Puan - Standardın üstü
61 – 80 Standart üstü
5 Puan - Çok iyi
81 – 100 Çok iyi
Staj Tarihi:       
 
 
Aşağıdaki kriterlere göre Öğrenciyi değerlendirerek ilgili şıkları işaretleyiniz. Öğrenci hakkında düşünce, gözlem ve yorumlarınızı 3. sayfada açıklayınız.
 
YETERSİZ (1)
STANDARDA UYGUN DEĞİL (2)
STANDART(3)
STANDARDIN ÜSTÜNDE (4)
ÇOK İYİ (5)
1-İŞ BİLGİSİ Öğrencinin işini, kendinden bekleneni anlama derecesini ve işiyle ilgili malzeme, araç gereç kullanma yeteneğini göz önüne alınız.
İşinin gerekleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir .
o
İşin özellikleri hususunda kendini biraz daha geliştirmesi gerekli.
o
İşini gerektiği ölçüde yapacak bilgiye sahip.
o
İş ve mesleki bilgisini iyi kullanma becerisine sahip.
o
İşinin nasıl yapılması gerektiği konusunda üstün bilgi ve beceriye sahip.
o
2-İŞİN KALİTESİ: Öğrencinin işini doğru temiz ve tam olarak yapabilme becerisini göz önüne alınız.
Sürekli hata yapıyor ve çok dikkatsiz çalışıyor.
o
Sık sık hata yapıyor, işe daha dikkatli sarılması lazım.
o
Ara sıra hata yapmakla birlikte genellikle tatmin edici.
o
Her zaman dikkatli ve temiz çalışıyor. Yaptığı hataları kendisi düzeltiyor.
o
Her zaman çok kaliteli iş çıkarıyor.
                             o
3-İŞ HACMİ: Öğrencinin sadece iş üretim kapasitesini dikkate alınız.
Çok ağır ve verimsiz çalışıyor. İşi zamanında yetiştiremiyor
o
İstenen düzeyde çalışması gerekmektedir.
o
Genelde istenen düzeyde çalışıyor.
 
o
Genelde beklenenin üzerinde çalışıyor.
o
Çabuk, üretken ve beklenenin çok üzerinde iş ortaya koymaktadır.
              o
4-SORUMLULUK DUYGUSU Öğrencinin işine karşı sorumluluk alma kapasitesini göz önüne alınız.
Sorumluluk almaya istekli değil. Unutkan ve dikkatsiz verilen görevi vaktinde yapamıyor.
o
Kendinden bekleneni ancak devamlı gözetim altında ortaya koyuyor.
o
Genelde bekleneni yapmakla birlikte seyrekte olsa görevlerinin hatırlatılması ve yaptığı işin kontrolü gerekmektedir.
o
Her türlü şartlarda iyi çalışıyor, İşi zamanında tamamlıyor.
 
o
Sorumluluk duygusunun ne olduğunu çok iyi biliyor ve her işe çok dikkat gösteriyor.
              o
5-İŞ BİRLİĞİ Öğrencinin çalışma arkadaşlarına karşı tutumu, işbirliği ile yeni yöntem ve işlemlere uyumunu, başarının takım çalışmasının sonucu olduğunun bilinciyle ortak amaca ulaşmak yönünde yardımlaşma ve birlikte hareket edebilme yeteneğini göz önüne alınız.
Çalışma arkadaşları ile işbirliği yapamıyor. Yeniliklere uyum sağlamakta zorluk çekiyor.
o
Birlikte çalıştığı kişilerle daha iyi ve daha etkin işbirliğine gitmesi gerekiyor.
o
Genelde iş arkadaşları ile iyi ilişkiler içinde çalışıyor. Nadiren de olsa işbirliğini aksatmaması gerekiyor.
o
Genelde iyi işbirliği gösteriyor. Ve yeni metotları uygulamaya hevesli gözüküyor
o
Amiriyle ve mesai arkadaşları ile çok iyi işbirliği yapıyor.      Ve yeni metotların uygulanmasında başarılı.
o
6-İNİSİYATİF KULLANMA Öğrencinin işini sürekli denetim altında olmaksızın ve tüm detaylar verilmeksizin iş yapabilme yeteneğini, işiyle ilgili beklenmeyen durumlardaki tutumunu göz önüne alınız.
Sürekli denetim altında olması gerekiyor. İşi yapması için tüm detayların verilmesini bekliyor.
 
o
Olağan işler dışındaki işleri yürütmekte zorluk çekiyor. Sık sık takip edilmesi gerekiyor.
 
o
Olağan işleri dikkatsiz yapıyor. Yeni işlerde amirlerinin tavsiyelerine ihtiyaç duyuyor.
 
o
İşin daha iyi olmasına yönelik fırsatları değerlendiriyor. Çok az bir denetim gerekiyor.
 
o
Yetki alanındaki beklenmedik konularda sorumluluk alarak harekete geçmekle kalmaz, ani gelişen olayları yararlı         hale dönüştürerek fırsatları değerlendirir.
o
 
7-İLETİŞİM Kendini ulaşmak istediği kişilerin yerine koyup fikir ve düşüncelerini sözlü, yazılı ve bedensel iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak açıkça ifade edebilme ve etkileşim kurabilme yeteneğini göz önüne alınız.
Dinlemeye ve geri bildirimde bulunmaya özen göstermemekte, düşüncelerini ve duygularını açık ve etkin bir şekilde ifade edemez.
 
o
Dinlemeye ve etkili iletişim kurmaya özen göstermektedir. Bununla beraber düşüncelerini açık ve etkin bir şekilde ifade etmekte güçlük çekmekte veya etkin ifade yeteneği işinde gerekmemektedir.
o
Dinleme ve aktarılan          talimatları yerine getirmede                      özen göstermekte. Detaylara inmemektedir.
 
o
İletişim araçlarını işinde doğru ve etkin kullanır. Karşısındakini dikkatle dinler ve anlamaya çalışır. Düşüncelerini ve duygularını ifade ederken açık ve etkileyicidir.
 
o
Duygu ve düşüncelerini aktarabilmek için sözlü yazılı ve bedensel iletişim araçlarını etkin kullanır. İletilen mesajları tam ve doğru algılar.
o
8-YARATICILIĞI Öğrencinin işle ilgili sorunların çözümünde göstermiş olduğu hüner, düşünce ve yaratıcılığını göz önüne alınız.
Mevcut yöntemlere ve kurallara pek katkıda bulunmuyor.
o
Mevcut yöntemlere ve kurallara seyrek olarak katkıda bulunuyor.
o
Görevini daha iyi yapmasını sağlayacak yollar bulmaya çalışıyor.
o
Problemlere yeni ve değişik çözüm yolları buluyor. Problem çözümünde başarılı.
o
Kendi iş sorumluluğunun bilincinde Problemlere en uygun çözümü bulabiliyor.
o
9-ÖĞRENME İSTEĞİ VE KABİLİYETİ Öğrencinin yeni yöntemleri öğrenme kabiliyeti, talimatlara uyma ve yeni öğrendiklerini hatırlama ve uygulama becerisini göz önüne alınız.
Sürekli tekrar yapılmazsa öğrenme kabiliyeti zayıf
o
Yavaş öğreniyor. Öğrendiklerini akılda tutuyor fakat uygulamakta güçlük çekiyor.
o
Oldukça çabuk öğreniyor seyrek hatırlatma kaydı ile öğrendiklerini akılda tutuyor.
o
Süratli öğreniyor ve akılda tutuyor.
 
o
Çok süratli öğreniyor ve tam olarak algılıyor.
o
10-İŞE DEVAM DURUMU Öğrencinin işine düzgün ve zamanında gelmesini göz önüne alınız.
İşe sürekli geç geliyor ya hiç gelmiyor.
o
Sürekli bahane yaratıyor, izin istiyor.
o
İşe ara sıra geç geliyor veya hiç gelmiyor.
o
Sadece haklı nedenlerle işe bazen geç geliyor veya hiç gelmiyor.
o
Kesinlikle işe geç gelmiyor ve gelmemezlik etmiyor.
o
11-İŞ EMNİYETİ Öğrencinin iş güvenliğine, iş alanlarının temizliği ve düzenine verdiği önemi göz önüne alınız.
Emniyetli ve temiz, düzenli çalışmıyor.
o
Daha emniyetli ve düzenli çalışması gerekir
o
Genelde emniyet kaidelerine uygun ve düzenli çalışıyor.
o
Emniyet kurallarını iyi biliyor ve uyguluyor.
o
Emniyet kurallarını fevkalade biliyor ve uyguluyor.
o
12- MİSAFİR MEMNUNİYETİ TAVRI Öğrencinin misafir memnuniyetinin önemini kavrama ve bu bilinçle hizmet etme davranışlarını göz önüne alınız.
Misafir memnuniyetinin önemini kavramamış.
o
Misafirlerin önemini anlıyor ancak gerekli özeni göstermiyor
o
Misafirlerin önemli olduğunu biliyor.
o
Misafirleri memnun etmek için gerekli çabayı gösteriyor.
o
Misafirleri memnun etmek için bilinçli ve çok fazla çaba gösteriyor.
o
13-MÜŞTERİ ODAKLILIK Öğrencinin, Müşteriler için değer yaratıp, beklentilerine kaliteli ve istikrarla cevap vererek daima müşteri mutluluğu hakkındaki davranışlarını göz önüne alınız.
Kalite anlayışı müşteri beklentisinde değildir.
 
 
o
İç ve dış müşterinin önemini bilir, ancak işine yansıtmakta ve kalite standartlarını müşteri odaklı tanımlamakta zorluk çeker. Kendini geliştirmeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.
o
Müşteri memnuniyetinin şirketin rekabet gücünü artırmadaki önemini bilir ve dikkate alır. Yaptığı işi müşterilerden gelen talepler doğrultusunda iyi, istikrarlı ve kaliteli yapar.
o
İç ve dış müşterilerin beklentilerini araştırmakta ve bilmektedir. Hizmeti kaliteli ve istikrarlı vermektedir.
 
o
Müşteri beklentilerini çok iyi saptayıp çok iyi hizmet vermekte, gelecekteki müşteri beklentilerini de göz önünü alıp,sürekli geliştirerek şirketin rekabet gücünü artırmaktadır.
o
14- İNSANİ İLİŞKİLER: Kişilerin duygu düşünce ve bakış açılarına saygı gösterebilme, problemlerine eğilebilme ve yapıcı ilişkiler kurabilme, olaylara önyargısız yaklaşabilme becerisini göz önüne alınız.
İletişim kurmaya isteksizdir. Başkalarının fikirlerine değer vermez. Baskıcı ve kırıcı bir tutum izleyebilir.
o
Kişilerin düşüncelerini söylemelerine fırsat verir. Ancak karşıt fikirlere hoşgörü ile yaklaşamaz.
o
Kişilerin bakış açılarına saygılıdır. Onlarla iletişim kurmaya çalışır.
 
o
İnsan ilişkilerinde ölçülü ve başarılıdır. Ekip çalışmasında başarılıdır.
o
Güvenilir yapıcı kişiliği ve iyi ilişkileri sayesinde takdir edilen ve örnek alınan etkileyici bir kişidir.
o
15- DİSİPLİN KURALLARINA UYUM: İşletme kurallarına uyumunu dikkate alınız.
Disiplin kurallarına uymaz.
o
Disiplin kurallarına uyması için uyarılır.
o
Genellikle kurallara uyar.
o
Disiplin kurallarına uyar ve uyarı almamıştır.
o
Disiplin kurallarına titiz bir şekilde uyar.
o
16- DEĞİŞİMLERE UYUM: Değişen iş dünyası ve kişisel gelişimini dikkate alınız.
Değişimlere uyum sağlamaz.
o
Değişime uyum sağlaması için gözetlenmesi gerekir.
o
Yavaşta olsa değişimlere uyum gösterir.
o
Değişimleri yakalar ve uyar.
o
Değişimlere uyum gösterir ve kendisini sürekli geliştirir.
o
17- MALZEME VE KAYNAK KULLANIMI: Verimli kullanmak ve tasarruf tedbirlerine uyumunu dikkate alınız.
Verimli ve tasarruflu malzeme kullanmaz.
o
Malzeme kullanımı konusunda uyarılır.
o
Malzeme kullanımı konusunda dikkatlidir.
o
Malzeme kullanımı konusunda çok dikkatlidir.
o
Malzeme kullanımı konusunda çok dikkatli ve geliştiricidir.
o
18- İŞ ARKADAŞLARI VE ÜSTLERİYLE İLİŞKİLERİ: Ekip çalışmasına uyumunu dikkate alınız.
Geçimsiz bir kişiliği var.
o
İş arkadaşları ve üstleri ile ilişkileri konusunda uyarıldı
o
Problem çıkarmaz.
o
Başarılıdır.
o
Başarılı, yapıcı ve mükemmel ilişkiler geliştirir ve uygular.
o
19- DIŞ GÖRÜNÜM VE HİJYEN KURALLARINA UYUMU: Hizmet sektöründe ve misafir ilişkilerindeki önerimi dikkate alınız.
Kurallara uymaz.
o
Kurallara uymakta zorlanıyor
o
Kurallara uyum gösteriyor.
o
Kurallara uyar.
o
Kurallara titiz bir şekilde uyar.
o
20-YABANCI DİL BİLGİSİ Öğrencinin yabancı dil bilgisini misafir iletişiminde ne kadar verimli kullanıp kullanmadığını göz önüne alınız. BİLDİĞİ YABANCI DİLİ BELİRTİNİZ.
Yabancı dil bilmiyor.
o
Temel düzeyde yabancı dil biliyor
o
Mesleğinde yeterli olabilecek düzeyde yabancı dil biliyor.
o
Misafirlerle iyi iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil biliyor.
o
İleri düzeyde yabancı dil biliyor ve etkin kullanıyor.
o
TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANLARI
 
YETERSİZ
o
 
STANDARDA UYGUN DEĞİL
o
 
STANDART
o
 
STANDARDIN ÜSTÜNDE
o
 
ÇOK İYİ
              o
DEPARTMAN YÖNETİCİSİ GENEL GÖRÜŞLERİ
 
 
 
 
 
ÖĞRENCİNİN KUVVETLİ YÖNLERİ NELERDİR?
 
 
 
 
 
ÖĞRENCİNİN ZAYIF YÖNLERİ NELERDİR?
 
 
 
 
 
ÖĞRENCİNİN GELİŞTİRİLEBİLECEK YÖNLERİ NELERDİR?
 
 
 
 
 
ÖĞRENCİYE NE TÜR BİR EĞİTİM YARARLI OLUR?
Düşüncelerinizi belirtiniz.
 
 
 
 
 
HANGİ GÖREVE TERFİ EDEBİLİR? BELİRTİNİZ. KARİYER PLANI NASIL OLMALIDIR?
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİREN DEPARTMAN YÖNETİCİSİ
Tarih:....../......./........
İMZA
 
 
 
DEĞERLENDİREN ÖĞRETİM ELEMANI
Tarih:....../......./........
İMZA
 
 
 
 

Okunma Sayısı : 3426 Son Okunma : 5.10.2015 17:47

Adü Didim MYO Öğrenci Staj Yönergesi/Didim Meslek Yüksekokulu/Adnan Menderes Üniversitesi