ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ders İçerikleri

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
 
TDE 101 Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi alfabesi; çeviriyazı; Türkçe kelime ve eklerin imlası; Osmanlı Türkçesindeki Farsça unsurlar; Osmanlı Türkçesinin temel özellikleri; Gramer kuralları ve fonetik özellikleri; seçilen metinler üzerinde okuma ve yazma çalışmaları.
 
TDE 102 Osmanlı Türkçesi II
Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurlar; Arapça isim ve sıfat tamlamalarındaki ses değişimleri; isimlerin kemiyet ve keyfiyet bakımından durumları; seçilen metinler üzerinde okuma ve yazma çalışmaları.
 
TDE 103 Edebi Bilgiler I
Eski Türk edebiyatının alt yapısını oluşturan temel bilgiler; Eski Türk edebiyatının kaynakları; metin inceleme ve şerh etme teknikleri; aruz vezni; aruzun tarihçesi ve aruzla ilgili genel bilgiler; nazım hakkında genel bilgiler; nazım şekilleri ve türleri.
 
TDE 104 Edebi Bilgiler II
Nazım şekilleri ve türleri; bunlarla ilgili çalışmalar; anlam ve sözle ilgili edebi sanatlar; metin şerhi çalışmaları.
 
TDE 105 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve İslami dönem Türk edebiyatı; İslam kültürü etkisinde gelişen Türk edebiyatı; Türk halk edebiyatı ile klasik Türk edebiyatının müşterekleri; bu dönem edebi metinleri üzerinde çalışmalar.
 
TDE 106 Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Karahanlı dönemi Türk edebiyatı; Tasavvuf ve Orta Asya Türk edebiyatı; 13. yüzyılda Anadolu’da gelişen Türk edebiyatı; seçilmiş edebi metinler üzerinde çalışmalar.
 
TDE 157 Yeni Türk Edebiyatına Giriş ve Metin Tahlili I
Yeni Türk edebiyatı kavramı; bu dönemin Türk edebiyatı içindeki yeri; Avrupa edebiyatının özellikle 19. yüzyılda Türk edebiyatı üzerindeki etkileri; Tanzimat dönemi edebiyatı ve bu dönemin ekonomik, kültürel siyasi ve sosyal durumu; dönemin ilk eserleri ve temsilcileri hakkında genel bilgiler; metin tahlili metotları.
 
TDE 158 Yeni Türk Edebiyatına Giriş ve Metin Tahlili II
Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Tanzimat edebiyatı ilk temsilcilerinin çalışmalarının ayrıntılı şekilde incelenmesi.
 
TDE 161 Türkçe Kompozisyon I
Türkçeyi etkili ve akıcı kullanma; Türkçe ve yabancı kelimelerin özellikleri; imlâ, noktalama; seçilmiş metinleri dil yanlışları bakımından inceleme çalışmaları.
 
TDE 162 Türkçe Kompozisyon II
Kompozisyon oluşturma basamakları: Konu seçimi, bakış açısının belirlenmesi, paragraf düzenleme teknikleri; sözlü ve yazılı kompozisyon türleri; resmi yazışma kuralları hakkında bilgiler; seçilmiş metinler üzerinde uygulama çalışmaları.
 
TDE 181 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Halk edebiyatı ile ilgili temel bilgiler; alanı ve amaçları; Türk halk biliminin tarihi gelişimi; dünyada ve bizde halk bilimi çalışmaları; halk edebiyatının kaynakları (yazılı ve görsel); halk şiirinin özellikleri ve nazım şekilleri.
 
TDE 182 Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Anonim halk şiiri, yapısı, farklı türleri ve ürünleri; aşık tarzı halk edebiyatı ürünleri; tekke edebiyatı ürünleri; seçilmiş şiirler üzerinde şekil ve içerik çalışmaları.
 
TDE 183 Türkiye Türkçesi Grameri I
Türkiye Türkçesinin tarihî dönemleri ve gelişim çizgisi; Ural-Altay dilciliğinin durumu ve Türk dilinin bu bilim dalı içerisindeki yeri; bu çerçevede Türkçenin özellikleri; dil-kültür ilişkisi; Türkçe kelimelerle alıntı kelimelerin yapı ve ses bakımından ayırt edici özellikleri; ses ve şekil bigisi.
 
TDE 184 Türkiye Türkçesi Grameri II
Çekim ekleri; Türkçenin çalışma sistemi; yapım ve çekim eklerinin fonksiyonları; kelime grupları, türleri, kuruluşları ve yapıları; cümlenin tanımı, özellikleri ve türleri; ses ile metin arasındaki tüm yapıların anlam ve görev bakımından incelenmesi.
 
TDE 201 Osmanlı Türkçesi III
Osmanlı Türkçesinde Farsça unsurlar: İsimler, fiiller, edatlar, zarflar; Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar; transkripsiyon çalışmaları.
 
TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV
Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar: İsimler, fiiller, zarflar vb.; nazım ve nesir örnekleri üzerinde okuma, anlama ve Türkiye Türkçesine çeviri çalışması.
 
TDE 207 Edebi Akımlar I
Türk edebiyatında Tanzimat’tan günümüze kadar Batılılaşma hareketleri (şiir, roman ve tiyatro); eski Yunan ve Latin edebiyatları; Ortaçağda Batı edebiyatı; Hümanizm, Rönesans ve Reform; 17. yüzyıl Batı edebiyatı: Klasisizm; 18. yüzyıl Batı edebiyatı: Aydınlanma çağı, filozoflar.
 
TDE 208 Edebi Akımlar II
19. yüzyıl Batı edebiyatı: Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizm, Dadaizm; 20. yüzyıl batı edebiyatı: Sürrealizm; Egzistansiyalizm; Post-modernizm, herhangi bir akıma dahil olmayan ünlü yazarlar.
 
TDE 253 Türkiye Türkçesi Grameri III
Türkiye Türkçesindeki yapıların fonetik, morfolojik, sentaktik, etimolojik ve semantik bakımdan gelişmesi; seçilmiş metinler üzerinde gramer çalışmaları.
 
TDE 254 Türkiye Türkçesi Grameri IV
Türkiye Türkçesi Grameri I, II ve III derslerindeki bilgilerin tekrarı ve geliştirilmesi. Seçilmiş metinler üzerinde gramer çalışmaları.
 
TDE 255 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I
Edebiyat tarihi ile ilgili çalışmalar; edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklar; Fars ve Arap edebiyatlarının edebiyatımıza etkileri hakkında bilgi; İslamiyet öncesi edebiyatın genel özellikleri; ilk İslami eserler; Kutadgu Bilig, Divanu Lugati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık vb. Tasavvuf ve onun edebiyata yansıması; klasik Türk edebiyatının gelişmesi; seçilmiş metinler üzerinde okuma çalışmaları; Anadolu dışındaki Türk edebiyatı.
 
TDE 256 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II
15. yüzyıldaki sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeler; bu dönemin başlıca eserleri ve temsilcileri.
 
TDE 257 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I
II. Tanzimat dönemi hakkında genel bilgiler; bu dönemin başlıca eserleri ve temsilcileri; seçilen metinler üzerinde çalışmalar.
 
TDE 258 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II
Tanzimat döneminde hikaye ve roman; bunların genel özellikleri;seçilmiş metinler üzerinde tahlil çalışmaları; bu dönem eserlerinin Türk romancılığının gelişmesindeki rolü.
 
TDE 259 Türk Halk Edebiyatı I
Türk edebiyatında mit ve özellikleri; Sümer ve Grek mitolojileri ile Türk mitolojisinin karşılaştırılması; destanın tanımı, konusu ve içeriği; destanın özellikleri; destan türleri; dini, ideolojik ve siyasi destanlar; destan-mit karşılaştırması; efsanenin kaynakları, kuruluşu, anlatım kuralları; efsane ve toplum; menkıbe ve örnekleri; efsane-destan-mit ilişkisinin metinlerde tespiti.
 
TDE 260 Türk Halk Edebiyatı II
Halk hikayeleri; Türk halk hikaye geleneğinin gelişimi; Masalın tanımı, çeşitleri ve özellikleri; belli başlı masal tahlil metotları.
 
TDE 263 Eski Anadolu Türkçesi I
Eski Anadolu Türkçesinin ortaya çıkışı, gelişmesi ve özellikleri; bu dönemin diğer tarihi şiveler içindeki yeri; Yusuf u Züleyha ve Dede Korkut Hikayeleri gibi 13-15. yüzyıl eserlerinin incelenmesi.
 
TDE 264 Eski Anadolu Türkçesi II
Eski Anadolu Türkçesi I dersinde yapılan çalışmaların sürdürülmesi; Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinler üzerinde transkripsiyon, anlama ve gramer çalışmaları.
 
TDE 265 Eski Türkçe I
Göktürk ve Uygur dönemindeki Türkçenin yapısı ve gelişmesi; kelimeler ve ekler üzerinde fonetik, morfolojik ve semantik incelemeler; Türk dilini etkileyen tarihî ve coğrafî özelliklerin incelenmesi.
 
TDE 266 Eski Türkçe II
Göktürk ve Uygur alfabesiyle yazılmış metinler üzerinde fonetik, morfolojik ve sentaktik inceleme.
 
TDE 267 Edebiyat Nazariyeleri I
Edebiyatın tanımı, teorisi, edebiyat incelemesi; edebiyatın tabiatı ve işlevi.
 
TDE 267 Edebiyat Nazariyeleri I
Edebi eserin var oluş tarzı ve gelişim evreleri bakımından incelenmesi; ses ahengi, ritim, vezin, imaj, üslup vb.; edebi türler.
 
TDE 351 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III
 16. yüzyılda Eski Türk Edebiyatının durumu; siyasi, kültürel ve sosyal gelişim ve bunların edebiyata etkisi; 16. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının Anadolu’daki önemli temsilcileri ve örnek eserleri; Tasavvufi edebiyatın gelişimi ve önemli temsilcileri
 
TDE 351 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV
 16. yüzyılda Anadolu coğrafyası dışında gelişen eski Türk edebiyatı; Çağatay ve Azeri sahası Türk edebiyatının önemli temsilcileri; bu dönem Türk edebiyatının durumu ve tanıtılması; bu döneme ait örnek eserler; bu dönemde Tasavvuf edebiyatının durumu ve önemli temsilcileri; bunların eserlerinden örnek metinler.
 
TDE 355 Türk Halk Edebiyatı III
Halk tiyatrosu ve teknik bakımından farklı türleri; Karagöz, Tuluat tiyatrosu, ortaoyunu, Meddah hikayeleri; görsel sanatlarda karakterler; görse sanatın gelişmesi ve örnekleri; bunların özellikleri ve arasındaki ilişkiler.
 
TDE 356 Türk Halk Edebiyatı IV
 Halk edebiyatı ürünleri; fıkra, tekerleme, bilmece, atasözleri; deyimler; dualar ve beddualar; bunların tanımları, konuları ve içerikleri; İslamiyet öncesi edebi eserler ve İslam coğrafyası dışındaki eserler; İslamiyet sonrası dönemin özellikleri ve eserleri.
 
TDE 361 Orta Türkçe I
 Orta Türkçenin özellikleri; Orta Türkçe döneminde yazılan eserleri fonetik, morfolojik ve sentaktik açıdan inceleme çalışmaları.
 
TDE 362 Orta Türkçe II
Orta Türkçe döneminde yazılan eserleri fonetik, morfolojik ve sentaktik açıdan inceleme çalışmaları; bu dönem Türkçesinin Eski Türkçe dönemindeki Türkçeden farkları ve bu dönemin Türkçenin şiveleşmesindeki etkileri.
 
TDE 383 Yeni Türk Edebiyatı I
 Servet-i Fünun dönemi hakkında genel bilgiler; bu dönemin Türk edebiyatının gelişimindeki yeri ve önemi; bu dönem Türk şiiri ve önemli temsilcileri; Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin’in çalışmalarının incelenmesi.
 
TDE 384 Yeni Türk Edebiyatı IV
 Serveti Fünun döneminin ünlü romancılarının incelenmesi; Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’un romanları; Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemleri hakkında bilgi verilerek Ahmet Haşim, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Mehmet Emin Yurdakul’un eserlerinin incelenmesi; bu dönemde yaşadığı halde herhangi bir hareket içinde yer almayan Yahya Kemal ve Mehmet Akif’in eserlerinin değerlendirilmesi.
 
TDE 385 Çağdaş Türk Şiveleri I
 Günümüzde Türkiye dışında yaşayan Türklerin bulundukları yerler, nüfusları, kullandıkları alfabeler ve kültürleri; Kiril alfabesi; çeşitli şivelerden örnek metinler üzerinde gramer çalışmaları.
 
TDE 386 Çağdaş Türk Şiveleri II
 Türkçedeki şiveleşmenin sebeplerinin incelenmesi; Tatar Türkçesi metinlerinin gramer bakımından incelenmesi.
 
TDE 451 Eski Türk Edebiyatı Tarihi V
 17. yüzyılda Eski Türk Edebiyatının durumu; dönemin siyasi, kültürel ve sosyal gelişmeleri; bu gelişmelerin edebiyatımıza etkileri; 17. yüzyıl Eski Türk edebiyatı temsilcilerinin tanıtılması; eserlerinden örneklerin okutulması.
 
TDE 452 Eski Türk Edebiyatı Tarihi VI
 18. ve 19. yüzyılda Eski Türk Edebiyatının durumu; dönemin siyasi, kültürel ve sosyal gelişmeleri; bu gelişmelerin edebiyatımıza etkileri; 18. yüzyıl Eski Türk edebiyatı temsilcilerinin tanıtılması; eserlerinden örneklerin okutulması.
 
TDE 455 Türk Halk Şiiri I
 Türk halk şiirinin gelişimi ve değişimi; halk şiirinde tür ve şekil problemleri; halk şiirinin düzenli ve düzensiz biçimleri ve özellikleri; anonim halk şiiri, âşık ve tekke edebiyatı; örnek metinlerin okunması ve tanıtılması.
 
TDE 456 Türk Halk Şiiri II
 Halk şiirinin önemli temsilcilerinden Ahmet Yesevi; Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal, Karacapğlan, Gevheri, Âşık Ömer, Dertli, Seyrani, Dadaloğlu, Selimi, Şeref Taşlıova, Mrat Çobanoğlu, Emrah Âşık Veysel gibi şairlerinin tanıtılması; halk şiiri temsilcilerinin edebi kişiliği ve eseleri konusunda bilgiler ve adı geçen şairlerin şiirleri üzerinde tahlil çalışmaları.
 
TDE 463 Tarihi Türk Şiveleri I
 Çağatay edebiyatının önemli temsilcilerinden Sekkaki ve Gedai’nin eserleri üzerinde transkripsiyon ve gramer çalışmaları; köken bilimi ve anlam bilimi gibi dilciliğin tamamlayıcı sahaları.
 
TDE 464 Tarihi Türk Şiveleri II
 Doğu ve batı Türkçesinin karşılaştırılması; Ali Şir Nevai’nin eserleri üzerinde transkripsiyon ve gramer çalışmaları.
 
TDE 465 Bitirme Tezi I
Bitirme tezinin hazırlanışı ile ilgili teorik bilgiler.
 
TDE 466 Bitirme Tezi II
Bitirme tezinin hazırlanışı ile ilgili teorik bilgiler; bitirme tezi çalışmalarının değerlendirilmesi.
 
TDE 475 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I
Cumhuriyet devri Türk şiirinin tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması; dönemin önemli temsilcilerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday gibi şahsiyetlerin eserlerinin mukayese edilmek suretiyle tahlili.
 
TDE 476 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II
 Cumhuriyet devri Türk edebiyatı roman ve hikayelerinin değerlendirilmesi; bu dönemde eser vermiş belli başlı yazarların edebi şahsiyetleri ve eselerinin incelenmesi, kısa hikayenin tarihsel gelişimi; önemli hikayecilerin incelenmesi.
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
 
TDE 203 Diksiyon
Güzel ve etkili konuşma; doğru ve yanlışsız okuma ve vurgulama; tanınmış şair ve yazarların eserlerinden seçilecek metinler üzerinde uygulama çalışmaları.
 
TDE 204 Dinleme-Anlama-Konuşma
 Dinleme anlama konuşma ile ilgili çalışmalar ve sınıf içi uygulamalar.
 
TDE 205 Farsça I                                                                             
Arap alfabesinin başlıca yazma ve okuma kuralları, ses değişmeleri. Genel olarak kelime çeşitleri. Fiil: Mastar, fiil gövdeleri, geçmiş zaman gövdesi, geniş zaman gövdesi, yapma mastarlar. Metin üzerinde alıştırmalar.
 
TDE 206 Farsça II                                                                            
Fiil çekimi: Basit ve birleşik zamanlar. Zaman ve şahıs ekleri. İsimler: İsim çeşitleri, isimlerde kemiyet ve keyfiyet, isimlerin çekimi, isim tamlamaları. Metin üzerinde alıştırmalar.
 
TDE 261 Türk Dili Tarihi I
Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, diğer dillerle olan ilişkileri, Türk dili üzerinde yapılan yerli ve yabancı araştırmacıların yaptıkları araştırmalar, örnek metinlerin kronolojik olarak incelenmesi.
 
TDE 262 Türk Dili Tarihi II                                               
Türk dilinin ilk yazılı metinlerinde kullanılan alfabesi ve özellikleri, ses ve yapı özelliklerine göre Türk dilinin evreleri, Türk dilindeki şive ve lehçe ayrımları ve nedenleri, Türk coğrafyasının ve kültürünün Türkçe üzerindeki etkileri
 
 
TDE 275 Arapça I                                                 
Sarf ve nahvin tarifi. Arap alfabesinin başlıca yazma ve okuma kuralları. Kelime ve çeşitleri. Mücerred ve mezid masdarlar. Mücerred ve mezid fiil babları. İsm-i fâil, ism-i mef’ûl. Konularla ilgili metinler üzerinde uygulamalar ve metin tercümesi çalışmaları.
 
TDE 276 Arapça II                                               
Sıfat-ı müşebbehe, mübalağa sigaları, ism-i tafdil, ism-i tasgîr, ism-i mensûb, ism-i zaman ve mekân, ism-i âlet. Müzekker ve mü’ennes, tesniye ve cem’, mükesser cem’ vezinleri. Konularla ilgili metinler üzerinde uygulamalar ve metin tercümesi çalışmaları.
          
 
TDE 305 Farsça III                                                                          
Sıfatlar: Karşılaştırma sıfatları, mübalağa sıfatları, sayı sıfatları, işaret sıfatları. Zamirler: Şahıs zamirleri, dönüşlü zamirler, işaret zamirleri, soru zamirleri, bağlama zamirleri, belgisiz zamirler. Zarflar. Edatlar: Ön edatlar, ünlem edatları, bağlama ve ulama edatları. Metin üzerinde alıştırmalar.
 
TDE 306 Farsça IV                                                                           
Kelime yapımı. Birleştirme: bağlamalı birleştirmeler, belirtmeli birleştirmeler, ikinci kısmı daima isim olan birleştirmeler. Türeme: Genel olarak türeme, ön ekler, son ekler. Metin üzerinde alıştırmalar.
 
TDE 357 Halk Bilimi I                                                       
Halk biliminin tanımı, kapsamı, folklor teorileri ve ilmi araştırma yöntemleri.
 
TDE 358 Halk Bilimi II                                                     
Folklorun kurucuları, yurt dışındaki halk bilimi çalışmaları, diğer bilimlerle ilişkisi, derleme ve tasnif yöntemleri, anket hazırlama ve anket değerlendirme yöntemleri.
 
TDE 363 Divan Edebiyatında Nazım I                              
Nazım şekilleri ve türleri hakkında genel bilgiler. Nazım dilinin özellikleri. Nazım biçimleri: beyit birimi ile yazılanlar; gazel, müstezat, kaside, mesnevi, kıt’a, nazm; bend birimi ile yazılanlar; murabba, muhammes, müseddes, terkib-i bend, terci-i bend vs. hakkında hatırlatma mahiyetinde kısa bilgiler ve bu şekillere ait matbu ve yazma eserlerden seçme örnekler üzerinde çalışmalar ve metin şerhi.
 
TDE 364 Divan Edebiyatında Nazım II                
Nazım türleri hakkında genel bilgiler. Değişik nazım türleri: tevhid, münacat, na’t, medhiye; lirik, didaktik, hikemi, tasavvufi şiirlere ait matbu ve yazma eserlerden seçme örnekler üzerinde çalışmalar ve metin şerhi.      
 
TDE 373 Roman Sanatı I
Romanın doğuşu ve ilk örnekleri; çağdaş romanın oluşumu; roman türünün Türk edebiyatına girişi; roman sanatı kavramı; anlatıcı ve bakış açısı; anlatım teknikleri.
 
TDE 374 Roman Sanatı II
 Romanın unsurları; romanda olay, kişiler, zaman ve mekan; romanın zaman bakımından incelenmesi.
 
TDE 375 Arapça III                                               
Mücerred ve mezid fiillerin mazi çekimleri. Mazi fiilin ma’lûm ve mechûl şekli. Mazi fiilin olumsuzu. Mazi fiilin dua anlamında kullanılması. Mücerred ve mezid fiillerin muzari’ çekimi. Konularla ilgili metinler üzerinde uygulamalar ve metin tercümesi çalışmaları.
 
TDE 376 Arapça IV                                               
Muzari’ fiilin ma’lûm ve mechûl şekli. Muzari’ fiilin başına gelen edatlar. Emr-i gâib, emr-i hâzır, nehy-i gâib, nehy-i hâzır fiil çekimleri. Ayrı ve bitişik zamirler. İşaret isimleri. İsm-i mevsûller. Konularla ilgili metinler üzerinde uygulamalar ve metin tercümesi çalışmaları.
 
TDE 387 Türk Mitolojisi I                                     
Mitolojini tanımı, içeriği, özellikleri, inceleme yöntemleri, Orta Asya kültürlerinin yayılma alanları; Hun, Göktürk ve Uygur sanatları; mitolojinin sanat eserlerindeki düşünce, inanç ve yaşayış biçimlerini oluşturması ve kültürler arasındaki farkların ortaya çıkmasındaki etkisi.
 
TDE 388 Türk Mitolojisi II                                    
 Orta Asya geleneklerinin Anadolu’daki izleri. Türk mitolojisi kapsamında kültür verilerinin çeşitli yönlerden araştırılması, belgelendirilmesi ve değerlendirilmesi
SOS 379 Dil Sosyolojisi                                          
Dilin ögeleri, farklı diller (konuşma dili, sözlü olmayan dil) ve iletişimi, dilin öğrenilmesine ilişkin kuramlar, dönüştürümlü gramer, dil-düşünce bağlantısı, dili arılaştırma, dilde yozlaşma.
 
SOS 380 Edebiyat Sosyolojisi                                
           
Edebiyat sosyolojisinde temel kavramlar ve inceleme teknikleri, farklı sosyolojik teoriler açısından edebiyatın değerlendirilmesi, toplumsal konularla edebi ürünler arasındaki ilişkilerin analizi.
 
TDE 381 Çocuk Edebiyatı I
Çocuk edebiyatının önemi, türleri ve fonksiyonları; çocuk edebiyatının tarihi gelişimi; okul öncesi ve okul dönemi çocuk edebiyatı; çocuk edebiyatının özellikleri; kahramanlar, dil, masal, edebi hikaye ve efsane.
 
TDE 382 Çocuk Edebiyatı II
 Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarına yönelik roman ve hikayeler; bunlarda aranan özellikler; çocuklara yönelik hikaye ve roman türleri; çocuk şiirleri; bilmeceler, biyografi, anı, gezi yazıları, dramatizasyon ve çocuklara yönelik tiyatro eserleri; çocuk gazete ve dergileri.
 
 
TDE 457 Halk Bilimi III                                                     
Halk âdet ve inanmaları, gelenek ve görenekler, geleneksel Türk tiyatrosu ve folklor açısından değerlendirilmesi.
 
TDE 458 Halk Bilimi IV                                                     
Halk âdet ve inanmaları ile gelenek ve göreneklerin örnek malzemeyle incelenmesi, geleneksel Türk tiyatrosu ve folklor açısından değerlendirilmesi, sahada derleme metotları ve derleme uygulamaları.
 
TDE 467 Divan Edebiyatında Nesir I                                
Eski Türk edebiyatında nesir türünün gelişmesi. Nesir türleri ve özellikleri hakkında genel bilgilerin verilmesi. Divan nesrinin süslü, orta ve sade nesir olarak gelişim çizgisi ve genel özellikleri. Dini metinler: tefsir, hadis, akaid, fıkıh, tasavvuf; menkabevi islam tarihi metinleri: siyer, kısas-ı enbiya, tezkiretü’l-evliya, tarih. Bu nesir türlerine örnek teşkil eden matbu ve yazma eserlerden seçme yapılarak metin okuma alıştırmaları, yorumu ve edebi a0çıdan değerlendirilmesi.
 
TDE 468 Divan Edebiyatında Nesir II                              
Dini-destani eserler: destani hikayeler, menakıpnameler, selçukname, gazavatname, tevarih-i Âl-i Osman. Edebi ve edebiyat tarihi metinleri: hikaye, halk hikayeleri ve tezkireler. Bu nesir türlerine örnek teşkil eden matbu ve yazma eserlerden seçme yapılarak metin okuma alıştırmaları, yorumu ve edebi açıdan değerlendirilmesi.
 
ARK 469 Anadolu Uygarlıkları                                          
Prehistorik dönemlerden itibaren Anadolu’da görülen Hitit, Urartu, Frig, Yunan ve son olarak da Roma imparatorluğu dönemlerinde görülen kültürlerin mimari, heykeltraşlık ve seramik gibi sanat ürünleriyle ele alınarak incelenmesi ve bu kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin incelenmesi.
 
ARK 470 Anadolu’da Türk Sanatı                         
Anadolu sanatı ve kültürü içerisinde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait olan çok sayıdaki cami, medrese, türbe, han, hamam gibi sanat eserlerinin mimari özelliklerinin incelenmesi; taşınabilir türdeki sanat eserleri ve özelliklerinin incelenmesi ve bu sanat eserlerinin
 
TDE 473 Çağdaş Türk Edebiyatları I                               
Türkiye dışında yaşayan Türklerin; Azeri, Özbek, Türkmen, Tatar gibi büyük Türk boylarının XIX.-XX yy’daki sosyal ve kültürel durumları ve edebiyatlarına genel bakış.
 
TDE 474 Çağdaş Türk Edebiyatları II                             
Türkiye dışında yaşayan Türklerin edebiyatlarının ana hatlarıyla, belli başlı edebi şahsiyetleriyle tanıtılması ve eserlerinden örnekler verilmesi. Bu arada İran, Irak, Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatları hakkında da bilgi verilmesi.
 
TAR 475 Genel Türk Tarihi I
Orta Asya’nın özellikleri; Türk adının ortaya çıkışı; Hun, Göktürk ve Uygur tarihi; Türklerin İslam dönemine girişleri.
 
TAR 476 Genel Türk Tarihi II
Karahanlılar Dönemi; Türklerin İslâmiyete girişi; Gazneliler dönemi; Büyük Selçuklu Hükümdarlığı; Türklerin Anadolu’ya gelişi; Anadolu Selçukluları; Osmanlı İmparatorluğu.
 
TDE 477 Belâgat I                                                              
Dilin teori ve gramer cephelerini içeren “belâgat” terimini eş ve art zamanlı olarak incelemek. Yapısalcılık başta olmak üzere pek çok yeni dilcilik yaklaşımının temellenmesinde belâgatin rolünü ortaya koymak . İlk gramercilik eserlerimiz sayılan belâgat kitaplarının içeriklerini günümüz dilciliği bakımından değerlendirmek.
TDE 478 Belâgat II
Belâgat I’deki çalışmalar geliştirilerek sürdürülecek özellikle günümüz dilciliğinin en çetin konusu olarak varlığını sürdüren terim meselesi üzerinde durulacaktır.