ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ SINIF

 

Güz Yarıyıl

 

250301 KİM 101 GENEL KİMYA-I (4+2) 5

Madde: Elementler - Bileşikler - Karışımlar - Bileşiklerin adlandırılması, Ölçmeler ve mol kavramı: Ölçmeler ve birimler - Kimyada miktar ölçüleri -Kimyasal formüllerin bulunması – Çözeltiler, Kimyasal reaksiyonlar-Maddenin değişimi: Kimyasal denklemler ve kimyasal reaksiyonlar - Çökelme reaksiyonları - Asit-baz reaksiyonları - Redoks reaksiyonları, Reaksiyon stokiyometrisi: Kimyasal hesaplamalar: Reaksiyon stokiyometrisinden yararlanma - Reaksiyon  sınırlayıcılar, Gazların özellikleri:  Gazların özellikleri - Gaz kanunları-Moleküler hareket - Gerçek gazlar, Termokimya: Enerji, ısı ve entalpi: Enerji, ısı ve entalpi  -  Kimyasal değişim entalpisi - Tepkime ısıları, Atomun yapısı: Atomların gözlenmesi - Atom modelleri - Çok elektronlu atomların yapısı - Atomların periyodik özellikleri - Kimya ve periyodik sistem, Kimyasal bağlar: İyonik bağlar - Kovalent bağlar - Poliatomik türlerin yapıları - Oktet kuralının istisnaları - Lewis asit ve bazları - İyonik ve kovalent bağların karşılaştırılması, Moleküller: Şekil, boyut ve bağ kuvveti: Molekül ve iyonların şekilleri - Moleküllerde yük dağılımı - Bağların kuvvetleri ve uzunlukları - Orbitaller ve bağ oluşumu.

 

250301FİZ 171 GENEL FİZİK-I (4+0) 4

Fizikte ölçüm ve birimler, vektörler, katı cisimlerin kinematiği, dinamiğin temel yasaları ve uygulamaları, sürtünme kuvvetleri, katı cisimlerin statiği, iş, enerji, güç ve momentum, akışkanlar mekaniği, sıcaklık ve ısı, termodinamiğin temel yasaları, dalga hareketi

 

250301MAT155 GENEL MATEMATİK-I (4+2) 5

Gerçel sayılar hakkında temel bilgiler, bir değişkenli fonksiyonlar, Trigonometrik ve ters Trigonometrik fonksiyonlar, diziler, monoton diziler, yakınsaklık, limit ve süreklilik, sürekli fonksiyonların öellikleri, türev ve türevlenebilme, türev alma teknikleri, Rolle ve ortalama değer teoremleri ve uygulamaları, Türevin uygulamaları, Grafik çizimi, maksimun ve minumun problemleri.

 

250301FİZ 181 GENEL FİZİK LABORATUVARI (0+3) 1

Hava rayı üzerinde tek boyutlu hareketin incelenmesi ve Newton’un II. Hareket yasasının gerçeklenmesi, Hava masası üzerinde eğik düzlem ve eğik atış hareketinin incelenmesi, Elektroliz yardımı ile elektriksel iletkenliğin ölçülmesi, Işığın kırılması ve yansıması, Su dalgalarının yansıması ve kırılması

 


 

BİRİNCİ SINIF

 

Bahar Yarıyıl

 

250302KİM 102 GENEL KİMYA-II (4+2) 5

Sıvı ve katı maddeler: Moleküller arası kuvvetler - Sıvı yapısı - Katı yapılar - Faz değişimleri. Çözeltilerin özellikleri: Çözünenler ve çözücüler - Çözünürlüğe etki eden faktörler - Bir madde neden çözünür - Koligatif özellikler . Kimyasal denge: Denge ve bileşim - Denge sabitinin kullanılması - Dengelerin değişenlere tepkisi. Kinetik reaksiyon hızları: Derişim ve Hız -  Reaksiyon hızlarının kontrolü - Reaksiyon mekanizmaları . Proton aktarımı, asitlar ve bazlar: Asit ve baz Nedir? - Zayıf Asitler ve bazlar-Asit ve baz çözeltilerinin pH ' ı . Tuz çözeltileri: İyonların asitliği ve bazlığı-Titrasyonlar - Tampon çözeltiler - Çözünürlük dengesi . Dönüşümde enerji: Termodinamik: Termodinamiğin birinci kanunu - İstemli değişme yönü - Serbest enerji. Elaktron aktarımı: Elektrokimya: Elektronların aktarımı - Galvanik hücreler - Elektroliz. Karbon esaslı malzemeler: Hidrokarbonlar - Fonksiyonel gruplar - İzomerler-Polimerler

 

250302FİZ 172 GENEL FİZİK-II (4+0) 4

Elektriksel yük ve madde, Coulomb kanunu, elektriksel alan ve potansiyel, kondansatörlerve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyatik alan, amper kanunu ve faraday kanunu, elektromanyetik indüksiyon, maddenin manyatik halleri, alternatif akım ve devreleri, elektromanyatik dalgalar ve ışık, işiğın yansıması ve kırılması, aynalar, mercekler ve prizma, optik aletler, ışığın polarizasyonu, ışık şiddetinin ölçümü(fotometri).

 

250302MAT156 GENEL MATEMATİK-II (4+2) 5

İntegral kavramı, İntegral alma kuralları, belirli integral, yay uzunluğu, alan hacim hesapları, seriler, Fonksiyonların seriye açılımları, karmaşık sayılar, Matrisler, Determinantlar, Doğrusal Denklem Sistemi Çözümleri, Analitik Geometri, Daire ve Koniklerin Analitik İncelenmesi.

 

250302KİM 152 GENEL KİMYA LABORATUVARI (0+3) 1

            Katıların Yoğunluğu - Sıvıların yoğunluğu ve büret ayarlaması - Potasyum kloratın ısıl bozunması - Bir Metalin mol kütlesinin saptanması - Potasyum nitrat + Bakır (II) nitrat Karışımının bileşiminin saptanması - Bir metalin eşdeğer kütlesinin saptanması - Donma noktası alçalması ile mol kütlesinin saptanması - Gazların yayınımı - Su buharı ile damıtma - Kimyasal denge - Alkollerin su ve eterde çözünmeleri - Çözelti hazırlama – Derişim, sıcaklık, yüzey alanı ve katalizörün tepkime hızına etkisi -  Asit-baz titrasyonu - Sirkede asetik asit tayini - Çözünme ve nötralleşme ısılarının saptanması - Elektrokimyasal Piller 

 


 

İKİNCİ SINIF

 

Güz Yarıyıl

 

250303 KİM 203 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK (2+2) 3

            Anlamlı sayılar, anlamlı sayılarla işlemler, üslü sayılarla işlemler, Logaritma, Logaritma ile işlemler, Grafikle gösterme, Düzlemsel ve hacimsel koordinat sistemleri, Fonksiyonlar ve grafikler, matris ve determinantlar, Birinci dereceden iki değişkenli fonksiyonların grafikleri, Birinci dereceden üç değişkenli fonksiyonların grafikleri, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Gerçek köke yaklaştırma yöntemleri, İnterpolasyon ve ekstrapolasyon, Diferansiyel hesap, Tek ve çok değişkenli fonksiyonların türevleri, İntegral hesap, İntegral alma kuralları, İntegral almada bazı kolaylıklar.

 

250303KİM 213 ANALİTİK KİMYA-I (4+0) 4

Analitik kimya ve sınıflandırma, Çözeltiler ve derişim, Sulu çözelti kimyası ve temel kavramlar, Kimyasal denge, Aktivite ve kimyasal denge, Tampon çözeltiler, Denge çözümlerinde sistematik yaklaşım, Çözünürlük, Çöktürme ile ayırma, Asit-baz kavramları, Asit-baz titrasyon teorisi ve titrasyon eğrileri, Kompleks asit-baz sistemleri ve titrasyon eğrileri.

 

250303KİM 215 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI-I (0+4) 1

Laboratuvar uygulaması hakkında genel bilgiler, Nitel analiz yöntemi, Nitel analiz temel işlemleri, Çözelti Hazırlama, Grup I, II, III, IV ve V katyonlarının ön denemeleri, grup analizleri ve toplu katyon sistematik analizi, Grup I, II, III, IV ve V anyonlarının ön denemeleri, grup analizleri ve toplu anyon sistematik analizi,

Çözünürleştirme işlemleri, Bilinmeyen numunelerin analizi.

 

250303KİM 221 ANORGANİK KİMYA-I (4+0) 4

İnorganik Kimyaya Giriş, Atomun Elektron Yapısı (Işık ve madde, Hidrojen Atomunun spektrumu, Bohr’un Atom modeli, Atom kuvantum modeli, Hidrojen Atomu, Çok Elektronlu Atomlar, Elementlerin periyodik özellikleri) Molekül Yapısı ve Basit Bağlanma Kuramı(Lewis Nokta yapısı ve Rezonans yapısı, VSPR Kuramı, Moleküllerde simetri, Bağ enerjisi,  Molekül orbitalleri), Kovalent Bağ,(Valans Bağ teorisi, Molekül orbital teorisi, Çok atomlu moleküller, Elektronegatiflik) İyon bağı ve Metal Bağı(İyonik bağ, Kristallerin yapısı,Örgü Enerjisi, Metal bağı),  Tanecikler Arası Etkileşimler (Kimyasal bağlar, Diğer etkileşimler, İtme kuvvetleri, Hidrojen bağı, Tanecikler Arası etkileşiminin Etkileri), Asitler ve Bazlar(Asit ve Baz  tanımları, Çözücü sistemi, Gaz fazında asit ve bazlar, asit ve bazlarda sertlik ve yumuşaklık), Periyodik Çizelge ve Elementlerin Özellikleri (Periyodik çizelge,Temel eğilimler, Temel eğilimlerden sapmalar, Hidrojen, p bloku elementleri, IIIA ve IVA Grubu elementleri, VA ve VIA Grubu elementleri, s bloku elementleri).

 

 

 

 


 

İKİNCİ SINIF

 

Bahar Yarıyıl

 

250304KİM 214 ANALİTİK KİMYA-II (4+0) 4

Kimyasal analizde hatalar, Analitik verilerin değerlendirilmesi ve istatistiğin uygulaması, Nicel analiz temel işlemleri, Gravimetrik analizler, Volumetrik analiz temel işlemleri ve sınıflandırma, Asit-baz titrasyonu ve uygulamaları, Çöktürme titrasyonu ve uygulamaları, Kompleksleştirme titrasyonu ve uygulamaları, Elektrokimya, Redoks titrasyonu ve uygulamaları.

 

250304KİM 216 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI-II (0+4) 1

Laboratuvar uygulaması hakkında genel bilgiler, Nicel analiz yöntemi, Nicel analiz temel işlemleri, Çözelti Hazırlama, Gravimetri ve temel işlemleri, Volumetri ve temel işlemleri, Nötralleşme titrasyonları, Çöktürme titrasyonları, Redoks titrasyonları, Kompleks oluşum titrasyonları.

 

250304KİM 224 ANORGANİK KİMYA-II (4+0) 4

Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri(Geçiş Metalleri, Koordinasyon Bileşiklerinin Geometrisi, Koordinasyon Bileşiklerinde İzomerlik,   Koordinasyon Bileşiklerinin İsimlendirilmesi), Koordinasyon Bileşiklerinde Kimyasal  Bağ(Zincir Bağ Teorisi,  Werner Teorisi, EAN ve 18 Elektron Kuralı,Valans Bağ (Değerlik Bağ) Kuramı, Kristal Alan Kuramı, Molekül Orbital Kuramı), Koordinasyon Bileşikleri ve Elektronik Spektrum(Elektronik Spektrum, Elektronik Geçişler ve Seçicilik Kuralları,d1,d4, d6 ve d9 İyonlarında Elektron Geçişleri,Tanabe-Sugana Diyagramları, Elektronlar Arası Etkileşimler)

 

250304KİM 226 ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI (0+4)1

Genel laboratuar işlemleri, Ayırma ve saflaştırma yöntemleri, Krom(VI)Oksit (CrO3), Stronsiyum Hidroksit Sr(OH)2.8H2O, Borik Asit (H3BO3), Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O), Demir (II) Amonyumsülfat (Mohr Tuzu) ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O), Potasyum alüminyum Sülfat (Şap) (K Al (SO4)2.12H2O), Hegzaaminkobalt(III) Klorür [Co (NH3)6]Cl3, Hegzaamminnikel(II) Klorür [Ni(NH3)6]Cl2, Sodyumasetat (CH3COONa), Hekzaürekrom (III) Klorür Sentezi [Cr (H3NCONH2)6 ]Cl3 .3H2O

 

250304KİM 244 FİZİKOKİMYA-I (4+0) 4

Temel kavramlar,Giriş, İdeal gazlar ve gaz karışımları, Kinetik kuram, Termodinamiğin temel yasaları, I., II, ve III. yasalar,  Maddenin halleri, Maddenin temel özellikleri,  Fazlar arası dengeler, Maddelerin Fiziksel Özellikleri, Gerçek gazlar,


 

ÜÇÜNCÜ SINIF

 

Güz Yarıyıl

 

250305KİM 311 ENSTRÜMENTAL ANALİZ-I (4+0) 4

Spektrometrik yöntemlere giriş, Optik cihazların bileşenleri, Optik Atomik Spektroskopiye giriş, Atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometri, Atomik emisyon spektrometri, Atomik kütle spektrometri, Atomik X-ışını spektrometri, Ultraviyole / görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometriye giriş,Ultraviyole / görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometrinin uygulamaları, Moleküler lüminesans spektrometri, İnfrared spektrometriye giriş, İnfrared spektrometrinin uygulamaları, Raman spektroskopi, Nükleer manyetik rezonans spektrometri.

 

250305KİM 315 ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI (0+4) 1

Bir indikatörün pKi sabitinin belirlenmesi - Bir kompleksin yapısının aydınlatılması - İkili karışımların spektrofotometrik analizi - Fe(II) nin spektrofotometrik analizi - Bir poliasidin asitlik sabitlerinin belirlenmesi - Kompleks sabitinin potansiyometrik olarak belirlenmesi – Alev Fotometresi ile çimentoda Na ve K analizi - Polarimetre ile ölçümler - Refraktometre ile ölçümler - Az çözünen bir tuzun çözünürlük sabitinin kondüktometrik olarak belirlenmesi - Aspirin tabletlerinde kondüktometrik salisilik asit tayini - Amino asitlerin kağıt kromatografisi ile ayrılması    

 

250305KİM 331 ORGANİK KİMYA-I (4+0) 4

KarbonBileşikleri ve Kimyasal Bağ, Fonksiyonel Gruplar , Moleküller arası etkileşmeler, Organik Tepkimelere Giriş-Asit ve Bazlar, Alkanlar-Adlandırma-Konformasyon, Streokimya-Kiral moleküller, İyonik Tepkimeler-Nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri, Alkenler ve Alkinler I-Elde edilmeleri-Ayrılma tepkimeleri, Alkenler ve Alkinler II- Katılma tepkimeleri, Radikal Tepkimeleri,05KİM331.  ORGANİK KİMYA :

 

250305KİM 345 FİZİKOKİMYA-II (4+0) 4

Karışımlar, Karışımların temel özellikleri, Kısmi molar özellikler, İdeal karışımlar, Henry, Raoult ve Dalton yasaları, Elektrolit olmayan gerçek karışımlar, İdeal davranmayan karışımların termodinamiği, Kısmen karışan sıvıların faz diyagramı, Birbiri ile hiç karışmayan sıvılar, Üç bileşenli karışımların faz diyagramları, Kimyasal termodinamik, Termokimya, Kimyasal denge, Heterojen kimyasal denge

 


 

ÜÇÜNCÜ SINIF

 

Bahar Yarıyıl

 

250306KİM 312 ENSTRÜMENTAL ANALİZ-II (4+0) 4

Elektroanalitik kimyaya giriş, Potansiyometri, Kulometri, Voltametri, Kromatografik ayırmalara giriş, Gaz Kromatografi, Yüksek Performanslı sıvı Kromatografi, Süperkritik akışkan kromatografi ve ekstraksiyonu, Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi, Termal yöntemler,- Radyokimyasal yöntemler, Otomatikleştirilmiş analiz yöntemleri

 

250306KİM 332 ORGANİK KİMYA-II (4+0) 4

Alkoller ve Eterler, Aromatik Bileşikler ve tepkimeleri, Aldehit ve Ketonlar-Nükleofilik Katılma-Kondensasyon tepkimeleri, Karboksilik Asitler ve Türevleri-Nükleofilik katılma ve ayrılma tepkimeleri, Aminler, Fenoller ve Aril halojenürler- Nükleofilik Aromatik Yer değiştirme

 

250306KİM 336 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI (0+6) 2

1)Termometre kalibrasyonu; Erime ve Kaynama Noktası-Kristallendirme 2) Çaydan Kafein Alınması 3) Limon Kabuğundan Limonen alınması 4) Zeytin yağından Sabun Yapımı 5) 2-Metil-2-Büten Sentezi 6) İzopentil Asetat Sentezi 7) Metil Oranj Sentezi 8) Hippürik Asit Sentezi 9) Cannizaro Tepkimesi 10) e-Kaprolakton Sentezi 11) Aset Anilid sentezi 12) Aset analitten p-Nitroanilin Sentezi 13) Sülfanilik Asit Sentezi 14)Bilinmeyen Numunenin Spektroskopik Olarak yapısının aydınlatılması

 

250306KİM 344 FİZİKOKİMYA-III (4+0) 4

Elektrokimya, Elektriksel kavramlar, Elektrolitik iletkenlik, iyonik denge, Yüzey kimyası ve kolloitler, Arayüzeyler, Adsorpsiyon, Kolloid kimyası, Kimyasal kinetik, temel kavramlar ve basit tepkimelerin kinetiği, Karmaşık tepkimelerin kinetiği, Kataliz, Fotokimya, Polimer Kimyası.

 


 

DÖRDÜNCÜ SINIF

 

Güz Yarıyıl

 

250307KİM 401 ENDÜSTRİYEL KİMYA-I (4+0) 4

Kimyasal proses endüstrisinin tanımı, Temel kimyasal proses  endüstrileri, Kimyasal madde üretimi ve üretime etki eden faktörler, Kimyasal ve fiziksel temel işlemler, Su ve saflaştırma yöntemleri, Çimentolar ve kalsiyum, Magnezyum bileşikleri, Klor-alkali endüstrileri, Cam endüstrisi, Kükürt ve sülfürik asit teknolojisi, Azot ve anorganik azot bileşikleri, Elektrolitik endüstriler, Fosfor endüstrileri

 

250307KİM 451 BİYOKİMYA-I (4+0) 4

Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi. Hücre hakkında kısa bilgi. Amino asitler, proteinler. Enzimler. Koenzimler ve eser elementler. Karbohidratların kimyası. Lipid kimyası. Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu.Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde genlerin yapı ve işleyişi.

 

250307KİM 445 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI (0+6) 2

Çözünür yağ asitlerinde sıvı-sıvı adsorpsiyonu, Aktif karbona asetik asit adsorpsiyonu, Etil asetatatın hidrolizi, Viskozitenin sıcaklıkla değişimi, Gliserinin molekül büyüklüğünün viskozimetrik ölçümlerle bulunması, Viskozite ölçümleri ile polistirenin mol kütlesinini belirlenmesi, Bromat-bromür tepkimesinin kinetiği, Tepkime hızına sıcaklığın etkisi, İyonik tepkimelerde birincil tuz etkisi, Metil kırmızısının asit ayrışma sabitinin bulunması.

 

250307KİM 405 ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI (0+4) 1

            1) Su Analizleri 2) Gübre analizleri 3) İçek analizleri 4) Yağ analizleri 5) Deri analizleri 6) Şeker pancarı ve analizleri 7) Kömür-Teknik gezi 8) Petrol endüstrisi-Teknik gezi 9) Deterjan teknolojisi-Teknik gezi 10)Kaplama 11)Gaz analizleri 1Gıda analizler

 

 

 

 


 

DÖRDÜNCÜ SINIF

 

Bahar Yarıyıl

 

250308KİM 402 ENDÜSTRİYEL KİMYA-II (4+0) 4

Endüstriyel karbon,  Endüstriyel gazlar, Yağ endüstrisi, Sabun ve deterjan endüstrisi, Odun-kağıt endüstrisi ve selülozik yapay lifler, Şeker ve nişasta endüstrileri, Gıda Analizleri,

Fermentasyon endüstrileri, Plastik endüstrileri, Yüzey Örtme (Kaplama) endüstrileri, Petrol rafinasyonu ve petrokimyasal maddeler

 

250308KİM 452 BİYOKİMYA-II (4+0) 4

Termodinamiğin temel prensipleri ve biyokimyasal reaksiyonlarda enerji. Metabolizmaya giriş. Karbohidrat metabolizması. Sitrik asit döngüsü. Oksidatif fosforilasyon. Pentoz fosfat metabolik yolu. Yağ asitlerinin oksidasyonu. Lipid biyosentezi. Amino asit oksidasyonu. Amino asitlerin biyosentezi.  Purin ve pirimidin metabolizması.Fotosentez.

 

250308KİM 456 BİYOKİMYA LABORATUVARI (0+3) 1

Nitel karbohidrat testleri. Meyva suyunda ve katı meyvada kantitatif şeker tayini. Glisinin formol titrasyonu. Proteinlerin genel özelliklerinin gözlenmesi. Protein ve amino asitler için renk testleri. Yumurta albumininin kristallendirilmesi. Sütten kazein eldesi. Titrasyon yöntemi ile katalaz tayini.Amilazın optimum özelliklerinin saptanması. Lipidlerde saponifikasyon sayısının hesaplanması.